Psalms 127/150   

اگر خداوند خانه را آباد نکند، زحمت معماران بیهوده است. اگر خداوند شهر را محافظت نکند، مراقبت پاسبانان بی فایده است. .1
بی فایده است که شما صبح زود بر می خیزید و شب دیر می خوابید و نان مشقت را می خورید. زیرا هنگامیکه عزیزان خداوند در خواب اند، او برای ایشان تدارک می بیند. .2
فرزندان هدایای هستند از جانب خداوند. ثمرۀ رَحِم، برکت اوست. .3
پسرانی که برای مرد جوان متولد می شوند، مثل تیرهای در دست مرد زورآور هستند. .4
خوشا به حال کسی که از آن تیرها زیاد داشته باشد. آن شخص هنگام مقابله با دشمن مغلوب و شرمنده نمی شود. .5

  Psalms 127/150