Psalms 126/150   

هنگامیکه خداوند اسیران سهیون را باز آورد، فکر کردیم که خواب می بینیم. .1
آنگاه دهان ما از خنده پُر شد و زبان ما از ترنم. اقوام دیگر دربارۀ ما می گفتند: «خداوند برای شان کارهای عظیمی انجام داده است.» .2
خداوند برای ما کارهای عظیم کرده است که از آن ها شادمان هستیم. .3
ای خداوند آنچه را از دست داده ایم به ما بازگردان، همانطوری که آب را به دریای خشک شدۀ بیابان بر می گردانی. .4
آنانی که با اشکها می کارند، با خوشی و مسرت درو می کنند. .5
آنکه با گریه بیرون می رود و دانه برای کشت می برد، یقیناً با ترنم بر می گردد و خوشه های خود را می آورد. .6

  Psalms 126/150