Psalms 124/150   

اگر خداوند با ما نمی بود، حال اسرائیل بگوید: .1
«اگر خداوند با ما نمی بود، وقتی که دشمنان با ما مقاومت نمودند، .2
آن ها همۀ ما را زنده می بلعیدند، چون خشم ایشان بر ما افروخته بود. .3
آنگاه آبها ما را غرق می کرد و گردابها جان ما را می پوشاند. .4
آنگاه آب های خروشان از جان ما می گذشت.» .5
متبارک باد خداوند که نگذاشت ما شکار دندانهای آن ها شویم. .6
جان ما مثل پرنده از دام صیاد آزاد گردید. دام شکست و ما نجات یافتیم. .7
کمک ما به نام خداوند است که آسمان و زمین را آفرید. .8

  Psalms 124/150