Psalms 122/150   

هنگامیکه به من می گفتند: «بیا که به خانۀ خداوند برویم.» بسیار خوشحال می شدم. .1
حالا در اینجا در بین دروازه های تو ای اورشلیم، ایستاده ایم! .2
ای اورشلیم تو مثل شهری که تماماً با هم پیوسته باشد بنا شده ای. .3
قبایل در آنجا می آیند یعنی قبایل خداوند تا مطابق امر به اسرائیل، نام خداوند را ستایش کنند. .4
زیرا که در آنجا تخت داوری برپا شده است، یعنی تخت خاندان داود. .5
برای سلامتی اورشلیم دعا کنید. خجسته باد آنانی که تو را دوست دارند. .6
سلامتی در دربارهای تو باشد و آسایش در قصرهای تو. .7
بخاطر برادران و دوستانم، می گویم که سلامتی بر تو باد. .8
بخاطر خانۀ خداوند، خدای ما، سعادت تو را خواهانم. .9

  Psalms 122/150