Psalms 121/150   

چشمان خود را بسوی کوهها دوخته ام، کمک من از کجا می آید؟ .1
کمک من از جانب خداوند است که آسمان و زمین را آفرید. .2
او نمی گذارد که پای تو بلغزد. او که حافظ تو است، نخواهد خوابید. .3
او که حافظ و نگهدار اسرائیل است، نمی خوابد و به خواب نمی رود. .4
خداوند حافظ تو است. خداوند به دست راستت سایۀ تو است. .5
آفتاب در روز به تو آسیبی نمی رساند و نه مهتاب در شب. .6
خداوند تو را از هر بدی نگاه می دارد. او جان تو را حفظ می کند. .7
خداوند خروج و دخولت را نگاه می دارد، از حال تا به ابد. .8

  Psalms 121/150