Psalms 12/150   

ای خداوند، مدد فرما! زیرا اشخاص خداشناس دیگر وجود ندارند و مردمان امین و صادق در بین بشر دیده نمی شوند. .1
همه به یکدیگر دروغ می گویند و با لبهای چاپلوس و دل منافق سخن می رانند. .2
خداوند لبهای چاپلوس را قطع می کند و هر زبانِ متکبر را. .3
که می گویند: «با زبان خود موفق می شویم. هرچه بخواهیم می گوئیم و کیست که مانع ما شود؟» .4
خداوند می فرماید: «بخاطر ظلم بر مسکینان و نالۀ فقیران، بر می خیزم و نجاتی را که منتظر آن هستند به آن ها می دهم.» .5
سخنان خداوند، سخنان خالص و پاک اند؛ مانند نقره ای که هفت بار در کوره تصفیه شده باشد. .6
تو ای خداوند، آن ها را محافظت می کنی؛ از این نسل تا به ابد. .7
وقتی خیانت و پلیدی در بین مردم رایج می شود، شریران در هر گوشه و کنار دیده می شوند. .8

  Psalms 12/150