Psalms 118/150   

خداوند را سپاس گوئید زیرا که نیکوست و رحمت او تا به ابد است. .1
قوم اسرائیل بگویند: «رحمت او تا به ابد است.» .2
خاندان هارون بگویند: «رحمت او تا به ابد است.» .3
ترسندگان خداوند بگویند: «رحمت او تا به ابد است.» .4
در هنگام سختی خداوند را خواندم. خداوند مرا اجابت فرموده و در جای وسیع قرارم داد. .5
خداوند با من است، پس نمی ترسم. انسان به من چه کرده می تواند؟ .6
خداوند همراه من و مددگار من است، پس شکست دشمنان خود را خواهم دید. .7
به خداوند پناه بردن بهتر است از توکل نمودن به انسانها. .8
به خداوند پناه بردن بهتر از توکل نمودن بر امیران. .9
جمیع امت ها مرا احاطه کرده اند، لیکن به نام خداوند ایشان را هلاک می کنم. .10
آن ها مرا از هر طرف احاطه نموده اند، لیکن به نام خداوند ایشان را هلاک می کنم. .11
آن ها مثل خیل زنبور بر من هجوم آورده اند ولی مانند آتش خارها خاموش می شوند، زیرا به نام خداوند ایشان را هلاک می کنم. .12
بر من با شدت هجوم آوردی تا بیفتم، لیکن خداوند به کمک من رسید. .13
خداوند قوّت و سرود من است؛ او نجات من شده است. .14
آواز ترنم و نجات در خیمۀ عادلان است. دست راست خداوند با شجاعت عمل می کند. .15
دست راست خداوند برافراشته است. دست راست خداوند با شجاعت عمل می کند. .16
نمی میرم، بلکه زنده می مانم و همه کارهای خداوند را اعلام می کنم. .17
گرچه خداوند مرا به شدت سرزنش کرد، لیکن مرا به موت نسپرده است. .18
دروازه های عدالت را برایم بگشائید تا داخل شوم و خداوند را سپاس گویم. .19
این دروازۀ خداوند است. عادلان به آن داخل می شوند. .20
ترا سپاس می گویم زیرا که مرا اجابت فرموده و نجات من شده ای. .21
سنگی را که معماران رد کردند، همان سنگِ سر زاویه شده است. .22
این از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است. .23
این است روزی که خداوند ساخت. خوشی کنیم و شادمان باشیم. .24
آه ای خداوند نجات ببخش! آه ای خداوند ما را موفق گردان. .25
متبارک باد او که به نام خداوند می آید. شما را از خانۀ خداوند برکت می دهیم. .26
خداوند، خدائی است که نور خود را برای ما عطا کرده است. پس قربانی ها را با ریسمانها بر قربانگاه او ببندید. .27
تو خدای من هستی تو، پس تو را ستایش می کنم. خدای من، تو را متعال می خوانم. .28
خداوند را سپاس گوئید زیرا که نیکوست و رحمت او تا به ابد است. .29

  Psalms 118/150