Psalms 115/150   

نه ما را، ای خداوند! نه ما را، بلکه نام خود را جلال ده! به سبب رحمت و راستی خویش. .1
چرا ملتهای جهان بگویند: «خدای ایشان کجاست؟» .2
خدای ما در آسمان است و آنچه را که اراده فرماید بعمل می آورد. .3
بتهای ایشان از نقره و طلاست و صنعت دستهای انسان. .4
آن ها دهان دارند، اما قادر به حرف زدن نیستند؛ دارای چشم هستند، ولی دیده نمی توانند. .5
گوش دارند، اما نمی شنوند. آن ها را بینی است، لیکن نمی بویند. .6
دارای دست هستند، ولی لمس کرده نمی توانند. پای دارند، اما راه نمی روند و صدائی از گلوی شان بر نمی آید. .7
کسانی که این بتها را می سازند و همچنان اشخاصی که به آن ها توکل می کنند، مثل بتهای شان بی شعور هستند. .8
ای اسرائیل، به خداوند توکل نما. «او معاون و سپر ایشان است.» .9
ای خاندانِ هارون بر خداوند توکل نمائید. «او معاون و سپر ایشان است.» .10
ای کسانی که از او می ترسید، بر او توکل نمائید. «او معاون و سپر ایشان است.» .11
خداوند ما را به یاد آورده و برکت می دهد. خاندان اسرائیل را برکت می دهد و خاندان هارون را برکت می دهد. .12
خداوند ترسندگان خود را برکت می دهد، چه خورد و چه بزرگ. .13
خداوند تعداد شما را بیفزاید، شما و فرزندان شما را. .14
شما برکت یافتۀ خداوند که آسمان و زمین را آفرید، هستید. .15
آسمان ها، آسمان های خداوند است و اما زمین را به بنی آدم بخشیده است. .16
مُردگان نیستند که خداوند را ستایش می کنند و نه آنانی که روندۀ دیار خاموشی هستند. .17
لیکن ما خداوند را متبارک می خوانیم، از حال تا به ابد. هَلّلِویاه، سپاس به خداوند! .18

  Psalms 115/150