Psalms 114/150   

وقتی بنی اسرائیل مصر را ترک کردند و اولادۀ یعقوب از سرزمین بیگانگان خارج شدند، .1
یهودا جایگاه مقدس او شد و اسرائیل محل سلطنت وی. .2
بحر این را بدید و گریخت و اُردن به عقب برگشت. .3
کوهها مانند قوچ و تپه ها مثل بره به جست و خیز آمدند. .4
ای بحر ترا چه شد که گریختی؟ و ای اُردن که به عقب برگشتی؟ .5
ای کوهها چرا مثل قوچ به جست و خیز آمدید و ای تپه ها چرا مانند بره شدید؟ .6
ای زمین از حضور خداوند متزلزل شو و از حضور خدای یعقوب. .7
که صخره را دریاچۀ آب گردانید و سنگ خارا را چشمۀ آب. .8

  Psalms 114/150