Psalms 112/150   

هَلّلِویاه، سپاس به خداوند! خوشا به حال کسی که از خداوند می ترسد و در وصایای او بسیار رغبت دارد. .1
فرزندان او در زمین نیرومند می شوند و نسل راستکاران برکت می بیند. .2
ثروت و دارائی در خانۀ او می باشد و عدالتش تا به ابد پایدار است. .3
نور برای راستکاران در تاریکی طلوع می کند، او بخشنده و رحیم و عادل است. .4
سعادتمند است شخصی که رحیم و قرض دهنده باشد. او کارهای خود را با انصاف انجام می دهد. .5
او هرگز جنبش نمی خورد. شخص عادل تا به ابد یاد می شود. .6
از خبر بد نمی ترسد، دل او پایدار است و بر خداوند توکل دارد. .7
دل او استوار است و نمی ترسد تا آرزوی خویش را بر دشمنان خود ببیند. .8
از روی سخاوت به نیازمندان کمک می کند، عدالتش تا به ابد پایدار است و عزتمند و با قدرت می گردد. .9
شخص شریر این را دیده، غضبناک می شود و دندانهای خود را فشرده، دلش آب می گردد. آرزوی شریران زایل می شود. .10

  Psalms 112/150