Psalms 111/150   

هَلّلِویاه، سپاس به خداوند! خداوند را با تمامی دل در مجلس راستکاران و در میان جماعت قوم سپاس می گویم. .1
کارهای خداوند عظیم اند و همۀ کسانیکه به آن ها رغبت دارند در آن ها جستجو می کنند. .2
کار خداوند پُر جلال و شکوهمند است و عدالت وی استوار تا به ابد. .3
معجزات او برای همیشه یاد می گردند. خداوند بخشنده و رحیم است. .4
برای ترسندگان خود روزی فراهم می سازد و به عهد خود وفا می کند تا ابدالآباد. .5
قدرت اعمال خود را با عطا کردن سرزمین امت ها برای قوم برگزیدۀ خود، به آن ها نشان داده است. .6
کارهای دستهایش راستی و انصاف است و همۀ احکام او قابل اعتماد. .7
آن ها تا به ابد پایدار هستند و بر اساس راستی و درستی انجام یافته اند. .8
فدیه ای برای قوم برگزیدۀ خود فرستاد و پیمان خویش را تا به ابد برقرار فرمود. نام او مقدس و مهیب است. .9
ترس خداوند ابتدای حکمت است. خردمندی نیکو برای همۀ کسانی است که آنرا در نظر دارند و انجام می دهند. حمد خداوند پایدار است تا به ابد. .10

  Psalms 111/150