Psalms 11/150   

به خداوند توکل می دارم. چرا به من می گوئید: «مثل پرنده به کوهها فرار کن.» .1
زیرا شریران کمان را به دست گرفته و تیر را آماده کرده اند تا در تاریکی آن را به دل راستکاران بزنند. .2
وقتیکه پایه های نظم فروریزد، مرد درستکار چه می تواند بکند؟ .3
خداوند در عبادتگاه مقدس خود است و تخت پادشاهی او در آسمان. چشمان او می نگرد و نگاههای او بنی آدم را می آزماید. .4
خداوند شخص عادل را مورد آزمایش قرار می دهد و اما از شریر و ظلم پرور نفرت دارد. .5
بر شریران باران آتش و گوگرد را می فرستد و بادهای زهرآلود حصۀ آن ها می شود. .6
زیرا خداوند عادل است و عدالت را دوست می دارد و راستکاران روی او را می بینند. .7

  Psalms 11/150