Psalms 108/150   

ای خدا، دل من مستحکم است. سرود حمد تو را می خوانم و تو را از دل و جان ستایش می کنم. .1
ای چنگ و رباب بیدار شوید! من نیز سپیده دم را بیدار می کنم. .2
ای خداوند، تو را در میان قوم ها ستایش می کنم و در برابر ملتها سرود حمد تو را می خوانم، .3
زیرا که رحمت تو عظیم و مافوق آسمان ها است و راستی تو تا اوج افلاک می رسد. .4
ای خدا، بر فوق آسمان ها متعال باش و جلال تو بر روی همۀ زمین آشکار گردد! .5
با دست راست خود نجات ده و مرا اجابت فرما، تا محبوبان تو خلاصی یابند. .6
خدا در قدوسیت خود سخن گفته است: «با خوشی فراوان شهر شکیم را تقسیم می کنم و وادی سوکوت را اندازه گیری می کنم. .7
سرزمین جلعاد و مَنَسّی به من تعلق دارد. افرایم کلاهخود سر من و یهودا عصای سلطنت من است. .8
سرزمین موآب را ظرف طهارت می گردانم، بر ادوم کفش خود را می اندازم و بر فلسطین فریاد پیروزی بر می آورم.» .9
کیست که مرا به شهر حصار دار ببرد؟ و کیست که مرا به ادوم راهنمائی کند؟ .10
مگر نه تو ای خدا که ما را دور انداخته و با لشکرهای ما نرفتی؟ .11
مرا در مقابل دشمن کمک فرما، زیرا معاونت از طرف انسان باطل است. .12
با کمک خدا پیروزی نصیب ما است و او دشمنان ما را پایمال می سازد. .13

  Psalms 108/150