Psalms 103/150   

ای جان من خداوند را ستایش کن، ای تمام وجود من نام مقدس او را متبارک بخوان. .1
ای جان من خداوند را ستایش کن و مهربانی های او را از یاد نبر. .2
او تمام گناهانت را می بخشد و همۀ مرض های ترا شفا می دهد. .3
ترا از مرگ می رهاند و تاج رحمت و شفقت خود را بر سر تو می نهد. .4
جان ترا از نعمت های خود سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. .5
خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای همۀ مظلومان. .6
طریق های خود را به موسی تعلیم داد و اعمال خود را به بنی اسرائیل. .7
خداوند بخشنده و مهربان است، دیر غضب و بسیار رحیم. .8
تا به ابد محاکمه نمی کند و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. .9
با ما موافق گناهان ما عمل ننموده و ما را مطابق خطاهائی ما جزا نداده است، .10
زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. .11
به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، گناهان ما را از ما دور می کند. .12
چنانکه پدر بر فرزندان خود رحیم است، خداوند هم بر ترسندگان خود شفقت می نماید. .13
خداوند از سرشت ما آگاه است و می داند که خاک هستیم. .14
روزهای عمر انسان مثل گیاه است و مانند گل صحر می شگفد. .15
وقتی باد بر آن می وزد، نابود می شود و مکانش دیگر آن را نمی شناسد. .16
لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا به ابد است و عدالت او بر فرزندانِ فرزندان شان .17
و بر آنانی که عهد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آن ها را بجا آورند. .18
خداوند تخت خود را در آسمان ها برقرار نموده و بر همه سلطنت می کند. .19
خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوّت زورآورید و آواز کلام او را می شنوید و به جا می آورید. .20
ای تمام لشکرهای او، خداوند را ستایش کنید و ای خادمان او که ارادۀ او را به جا می آورید! .21
ای همۀ کارهای خداوند، او را در همه جاهای سلطنت او متبارک خوانید! ای جان من خداوند را ستایش کن. .22

  Psalms 103/150