Proverbs 9/31   

حکمت خانه ای برای خود ساخته است که دارای هفت ستون می باشد. .1
و ضیافت بزرگی ترتیب داده و انواع شراب را مهیا نموده دسترخوان خود را هموار کرده است. .2
کنیزان خود را به سر چهار راهی های شهر فرستاده است تا با صدای بلند فریاد کنند: .3
«ای مردم ساده دل و ای کسانی که عقل کامل ندارید، .4
بیائید و از غذای من بخورید و از شرابی که آماده نموده ام، بنوشید. .5
نادانی را ترک کنید و حکمت بیآموزید.» .6
اگر آدم فریبکار را که دیگران را مسخره می کند سرزنش کنی، به خودت توهین خواهد شد. و هر که مرد شریری را ملامت کند، به خود صدمه خواهد زد. .7
هرگز شخص خودخواه را سرزنش مکن، زیرا او از تو نفرت خواهد کرد، اما اگر مرد دانایی را سرزنش کنی، به تو علاقه مند خواهد شد. .8
هر چه به شخص دانا بگویی، داناتر می شود، و هرچه به شخص درستکار بگویی، دانش او بیشتر خواهد شد. .9
ترس خداوند، ابتدای حکمت است و شناختن آن قدوس، اصل دانش می باشد. .10
زیرا آن دانش، عمر تو را طولانی می کند. .11
اگر دانا هستی از دانائی خود نفع خواهی برد و اگر حکمت را ناچیز بشماری به خودت زیان می رسانی. .12
زن بدکار موجود بی حیا است و شهوت و بی شرمی او پایانی ندارد. .13
بر دروازۀ خانۀ خود می نشیند و یا سر چهارراهی ها می ایستد. .14
رهگذرانی را که در فکر کار خود شان هستند دعوت می کند. .15
و می گوید: «ای مردم ساده دل، به اینجا بیائید» و به مردم نادان می گوید: .16
«آب دزدی شیرین تر و نانی که در پنهانی خورده شود، خوشمزه تر است.» .17
مردمی که فریب می خورند، نمی دانند کسی که به خانۀ آن زن برود، زندگی خود را از دست می دهد و کسانی که به خانۀ او رفته اند، اکنون در قعر جهنم می باشند. .18

  Proverbs 9/31