Proverbs 8/31   

حکمت شما را دعوت می کند و عقل سلیم شما را به سوی خود می خواند. .1
در جاهای بلند، در کنار جاده ها و سر چهار راه ها ایستاده است. .2
کنار دروازۀ شهرها و در پیشروی خانه ها فریاد می زند: .3
«ای مردان، به شما و همچنین به تمام بشر می گویم. .4
اگر جاهل هستید یاد بگیرید تا عاقل شوید. اگر نادان هستید یاد بگیرید تا دانا شوید. .5
گوش بدهید، چونکه سخنانم بسیار عالی و آنچه می گویم کاملاً درست است. .6
آنچه می گویم حقیقت دارد، زیرا از دروغ متنفرم. .7
هر چه می گویم حقیقت است و هیچ بدی و فریب در آن نیست. .8
برای مردم دانا و فهمیده کاملاً روشن و آشکار است. .9
تعلیمات من با ارزشتر از نقره و علم من برتر از طلا است. .10
ارزش حکمت از جواهرات بیشتر است و هیچ چیزی در دنیا نیست که بتوانی با آن مقایسه کنی. .11
حکمت و خردمندی دو یار موافق هستند. .12
اگر کسی به خداوند احترام داشته باشد، بدون شک از شرارت نفرت دارد، زیرا که حکمت از تکبر، غرور، فساد و هر نوع فریبکاری متنفر است. .13
من که حکمت هستم، شما را هدایت می کنم و به شما خردمندی می بخشم. .14
با کمک من پادشاهان سلطنت می کنند و فرمانروایان با نیروی من عادلانه فرمان می دهند. .15
تمام حکمرانان جهان با کمک من حکمرانی می کنند. مردمان شریف و فرمانداران از من کمک می گیرند. .16
کسانی که مرا دوست دارند، من هم آن ها را دوست دارم و هر که به جستجوی من باشد، حتماً مرا خواهد یافت. .17
ثروت و عزت، سعادت و موفقیت نزد من است .18
بخشش های من، از طلای ناب بهتر و از نقرۀ خالص گرانبهاتر است. .19
در راه حق قدم می بردارم و طریق انصاف را می پیمایم. .20
به کسانی که مرا دوست دارند ثروت می بخشم و انبارهای آن ها را پُر می کنم. .21
خداوند، در زمانهای خیلی قدیم، قبل از هر چیز مرا آفرید و من، اولین مخلوق خداوند هستم. .22
از ازل، پیش از آنکه جهان آفریده شود، من وجود داشتم. .23
قبل از آنکه اقیانوسها بوجود آیند، قبل از آنکه چشمه های آب بروی زمین جاری شوند، من وجود داشته ام. .24
قبل از آنکه کوهها خلق شوند، پیش از اینکه تپه ها بوجود آیند، من بدنیا آمدم. .25
قبل از اینکه خدا زمین و صحراها و حتی ذرات خاک زمین را خلق کند، من وجود داشتم. .26
وقتی که او آسمان را خلق می کرد و افق را بروی اقیانوسها می گسترانید، من آنجا بودم. .27
وقتی که او ابر ها را در آسمان قرار می داد و چشمه ها را در اعماق زمین باز می کرد، .28
زمانی که حدود اقیانوسها را تعیین می کرد تا آبها از حدود خود تجاوز نکنند و زمانی که زمین را بنیاد می نهاد، من آنجا بودم. .29
من مانند یک معمار در حضور او و سرچشمۀ خوشی همیشگی او بودم. همه وقت در حضور او خوشحالی می کردم و از جهان و از مردمش خشنود بودم. .30
من مانند یک معمار در حضور او و سرچشمۀ خوشی همیشگی او بودم. همه وقت در حضور او خوشحالی می کردم و از جهان و از مردمش خشنود بودم. .31
حال ای پسران من، گوش کنید: آنچه می گویم انجام دهید تا خوشی تان کامل شود. .32
به نصایح من توجه کنید. عاقل باشید و از آن ها سرپیچی منمائید. .33
کسانی که به سخنان من گوش می دهند، و کسانی که هر روز در مقابل خانۀ من می ایستند و بیرون دروازه، انتظار می کشند، خوشبخت هستند. .34
کسی که مرا به دست می آورد، زندگی حقیقی را پیدا می کند و خداوند از او خشنود خواهد شد. .35
کسی که مرا از دست می دهد، به خود صدمه می زند. کسی که از من نفرت دارد، مرگ را دوست می دارد.» .36

  Proverbs 8/31