Proverbs 6/31   

فرزندم، اگر از کسی ضمانت کنی و پرداخت قرض او را تعهد نمائی، در حالیکه او را نمی شناسی، .1
خود را واقعاً به زحمت انداخته ای. ممکن است با این کار برای خود دامی درست کرده باشی. .2
پس عجله کن هر چه زودتر بدون خجالت خود را از این دام رها ساز، فوراً نزد او برو خواهش کن و ضمانت خود را پس بگیر. .3
تا این کار را نکرده ای نخواب و حتی لحظه ای آرام ننشین. .4
خود را مثل آهو از دست شکارچی و مثل پرنده از دام صیاد آزاد کن. .5
مردم تنبل بروند و از زندگی مورچه ها عبرت بگیرند. .6
آن ها نه رهبر دارند و نه کارفرما. .7
اما آذوقۀ زمستان خود را هنگام تابستان ذخیره می کنند. .8
مرد تنبل تا کی می خوابد و چه وقت از خواب بیدار خواهد شد؟ .9
او می گوید: «یک لحظۀ دیگر می خوابم و کمی استراحت می کنم!» .10
اما وقتی که خواب است، فقر و هلاکت، مانند راهزن بر او حمله می کند. .11
مردمان پست و بی ارزش همیشه و همه جا دروغ می گویند. .12
با اشاره حرف می زنند و حرکات و اشاراتی می کنند که تو را فریب بدهند. .13
همیشه فکر شان پُر از نقشه های پلید و زشت است تا دردسر ایجاد کنند. .14
بهمین دلیل، بلا و مصیبت ناگهانی بر آن ها حمله می کند و آن ها را طوری شکست می دهد که دیگر چاره ای نداشته باشند. .15
شش، بلکه هفت چیز است که خداوند از آن ها نفرت دارد و نمی تواند تحمل کند: چشم متکبر، زبان دروغگو، دستی که خون بیگناهی را بریزد، فکری که نقشه های پلید بکشد، پایی که برای انجام کارهای زشت عجله کند، شاهدی که شهادت دروغ بدهد و کسی که بین برادران اختلاف بیندازد. .16
شش، بلکه هفت چیز است که خداوند از آن ها نفرت دارد و نمی تواند تحمل کند: چشم متکبر، زبان دروغگو، دستی که خون بیگناهی را بریزد، فکری که نقشه های پلید بکشد، پایی که برای انجام کارهای زشت عجله کند، شاهدی که شهادت دروغ بدهد و کسی که بین برادران اختلاف بیندازد. .17
شش، بلکه هفت چیز است که خداوند از آن ها نفرت دارد و نمی تواند تحمل کند: چشم متکبر، زبان دروغگو، دستی که خون بیگناهی را بریزد، فکری که نقشه های پلید بکشد، پایی که برای انجام کارهای زشت عجله کند، شاهدی که شهادت دروغ بدهد و کسی که بین برادران اختلاف بیندازد. .18
شش، بلکه هفت چیز است که خداوند از آن ها نفرت دارد و نمی تواند تحمل کند: چشم متکبر، زبان دروغگو، دستی که خون بیگناهی را بریزد، فکری که نقشه های پلید بکشد، پایی که برای انجام کارهای زشت عجله کند، شاهدی که شهادت دروغ بدهد و کسی که بین برادران اختلاف بیندازد. .19
هر چه پدرت می گوید انجام بده و آنچه مادرت می گوید فراموش مکن. .20
سخنان آن ها را همیشه بخاطر داشته باش و آن ها را در قلبت حفظ کن. .21
تعلیمات آن ها هنگام سفر راهنما، شبها محافظ و روزها مشاور تو خواهند بود. .22
اوامر آن ها مانند چراغی روشن است و سرزنش های آن ها طریق زندگی را به تو می آموزد. .23
آن ها تو را از زنان بدکار و از سخنان فریبندۀ شان دور می کند. .24
مواظب باش که زیبایی آن ها تو را تحریک ننماید و چشمان افسونگر شان تو را وسوسه نکند. .25
زنا کردن با زن فاحشه انسان را به فقر و گرسنگی می کشاند، اما زنا کردن با زن شوهردار به قیمت هستی و زندگی انسان تمام می شود. .26
آیا می توانی آتش را در آغوش بگیری و نسوزی؟ .27
آیا کسی می تواند روی آتش راه برود و پایش نسوزد؟ .28
همینطور کسی که با زن شوهردار همبستر شود، از مجازات در امان نخواهد بود. .29
مردم، کسی را که بخاطر گرسنگی دزدی کرده است، سرزنش نمی کنند، .30
اما اگر دستگیر شود باید هفت برابر آنچه دزدیده جریمه بدهد ـ باید هر چه دارد بدهد. .31
اما مردی که با زن شوهردار زنا می کند، کاملاً پست و احمق است. زیرا او جان خود را از بین می برد. .32
رسوایی و بدنامی نصیب او خواهد شد و ننگ او از بین نخواهد رفت. .33
زیرا حسادت، خشم شوهر آن زن را بر می انگیزد و در موقع انتقام هیچ رحم و شفقتی نخواهد کرد. .34
هیچ چیز او را راضی نمی کند و به هیچ قیمتی نمی توانی رضایت او را به دست آوری. .35

  Proverbs 6/31