Proverbs 5/31   

فرزند من، به حکمت من توجه داشته باش و پند و نصیحت مرا گوش کن. .1
آنگاه خواهی دانست که چگونه درست رفتار کنی و سخنان تو نشان خواهند داد که عاقل و دانا هستی. .2
لبهای زن شوهردار شاید از عسل شیرین تر و بوسه هایش از ابریشم ملایم تر باشد، .3
اما در پایان کار غیر از تلخی و درد و رنج چیزی برایت باقی نمی گذارد. .4
چنین زنی، انسان را به طرف مرگ می کشاند و در قعر جهنم می اندازد. .5
هرگز در راه راست قدم نمی گذارد، بلکه آواره و سرگردان است و خودش این را نمی داند. .6
پس ای فرزندان من، به من گوش بدهید و آنچه را که می گویم هرگز فراموش نکنید. .7
به این قبیل زنان نزدیک نشوید و حتی نزدیک خانۀ آن ها هم نروید. .8
مبادا آبروی خود را از دست داده و در جوانی به دست ظالمان هلاک شوید. .9
مبادا اموال شما نصیب بیگانگان شده و نتیجۀ یک عمر زحمت تان به هدر رود. .10
مبادا گوشت و استخوانهای تان فاسد شوند و در آخر عمر به حال خود گریه کنید .11
که چرا به پند و نصیحت دیگران گوش ندادیم و نخواستیم عبرت بگیریم. .12
به سخنان معلمین خود گوش ندادیم و به آن ها توجه نکردیم. .13
ناگهان متوجه شدیم که در پیش مردم رسوا شده ایم. .14
تنها به زن خودت عشق بورز و به او وفادار باش و فقط او را دوست بدار. .15
تا او هم به تو وفادار بماند و بدنبال مردهای دیگر نرود. .16
او فقط زن تو باشد و نباید با مردهای دیگر رابطه داشته باشد. .17
بنابراین، از زن خود که در جوانی با او ازدواج کرده ای، لذت ببر. .18
بگذار او مانند آهوی زیبا و خوش اندام، تو را با عشق و خوشی در آغوش بکشد. .19
ای پسرم، چرا باید عشق خود را به زن دیگری ابراز کنی و چشمانت دنبال زنان شوهردار باشد؟ .20
هر جا بروی و هر کاری که انجام دهی، خداوند می بیند. .21
گناهان مرد شریر مانند دامی است که خودش در آن گرفتار می شود. .22
چون به ندای حقیقت گوش نمی دهد، هلاک می گردد و نادانی او، او را به گور می فرستد. .23

  Proverbs 5/31