Proverbs 4/31   

فرزندان من، به آنچه پدر تان به شما تعلیم می دهد، گوش بدهید. توجه کنید تا معرفت بیابید. .1
زیرا چیزهای خوبی به شما یاد می دهم، پس آن ها را فراموش نکنید. .2
وقتی طفل کوچک و یگانه فرزند مادرم بودم، .3
پدرم مرا تعلیم داده می گفت: «سخنان مرا با دل و جان بشنو و هدایات مرا انجام بده تا نجات یابی. .4
به دنبال تحصیل دانش برو و عقل و فهم پیدا کن. آنچه می گویم فراموش مکن و از آن سرپیچی منما. .5
حکمت را از دست مده تا تو را محافظت نماید. آن را دوست بدار و او نگهدار تو خواهد بود. .6
تحصیل دانش از هر کاری برایت اهمیت بیشتر دارد، پس برعلاوۀ چیزهائی که به دست می آوری، حکمت را هم بیآموز. .7
حکمت را دوست بدار تا تو را سرفراز و محترم سازد. با شوق تمام در طلب حکمت باش تا ترا عزت و افتخار بخشد. .8
حکمت برای تو تاج افتخار خواهد بود.» .9
فرزند من، به آنچه می گویم خوب گوش کن و آنرا بجا آور تا عمر طولانی داشته باشی. .10
حکمت را به تو آموختم و راه راست را به تو نشان دادم. .11
پس، هنگام دویدن در میدان زندگی نخواهی لنگید، به زمین نخواهی خورد. .12
نصایح مرا همیشه به خاطر داشته باش. آن ها را فراموش مکن، چونکه آن ها ترا به زندگی واقعی می رسانند. .13
در راه مردم شریر مرو و از معاشرت با مردمان ظالم دوری کن. .14
کارهای آن ها را انجام نده، از آن ها دوری نما و براه دیگر برو. .15
آن ها تا بدی نکنند خواب شان نمی برد، و تا به دیگران آزار نرسانند دلهای شان آرام نمی شوند. .16
چونکه ظلم و شرارت برای آن ها مثل نان و آبی است که می خورند و می نوشند. .17
راه مردم نیکو کار مانند سپیدۀ صبح است که هر لحظه روشنی آن زیادتر می شود تا روز برسد. .18
اما راه مردم شریر مثل شب، تاریک است. آن ها به زمین می خورند، اما نمی دانند بر سر چه می لغزند. .19
فرزند من، به سخنان من گوش بده و به آنچه می گویم توجه داشته باش. .20
آن ها را در قلب خود حفظ کن و هرگز از یاد مبر. .21
کسی که آن ها را بفهمد از سلامتی و زندگی بهتری برخوردار خواهد شد. .22
توجه داشته باش که احساسات و دل خود را حفظ کنی، زیرا تمام جنبه های زندگی ترا تحت تأثیر خود قرار می دهند. .23
سخنان دروغ و بیهوده را از دهان خود دور کن .24
با جرأت و اطمینان به پیش رو نگاه کن و سرت را برنگردان. .25
برای هر کاری که می کنی، بدقت نقشه بکش تا کارهایت بخوبی انجام شود. .26
حتی یک قدم از راه راست بیرون مشو و از بدی دوری نما. .27

  Proverbs 4/31