Proverbs 31/31     

اینها سخنانی است که مادر لموئیل پادشاه به او تعلیم داد: .1
ای پسر من، ای پسری که ترا با نذر و دعا بدنیا آورده ام. .2
نیروی جوانی ات را صرف زنان مکن، زیرا آن ها باعث نابودی پادشاهان شده اند. .3
ای لموئیل، به پادشاهان نمی زیبد که شراب بنوشند و نه شهزادگان را که خواهان مسکرات باشند. .4
مبادا بنوشند و قوانین را فراموش کنند و نتوانند به داد مظلومان برسند. .5
مسکرات را به کسانی بده که در انتظار مرگ هستند و شراب را به کام کسانی بریز که در بدبختی و تلخکامی بسر می برند، .6
تا بنوشند و بیچارگی خود را فراموش کنند و مشقت خویش را دیگر بیاد نیاورند. .7
دهان بگشا و از حق کسانی که بی زبان و بیچاره هستند، دفاع کن. .8
دهان خود را باز کن و با عدالت داوری کن و به کمک مردم فقیر و مسکین بشتاب. .9
یک زن صالحه و لایق را چه کسی می تواند پیدا کند؟ ارزش او از جواهرات هم زیادتر است. .10
او مورد اعتماد شوهر خود می باشد و نمی گذارد که شوهرش به چیزی محتاج شود. .11
در سراسر عمر به شوهر خود خوبی می کند نه بدی. .12
پشم و کتان را می گیرد و با دستهای خود آن ها را می ریسد. .13
او برای تهیۀ خوراک مانند کشتیهای تاجران به راههای دور می رود. .14
پیش از آنکه هوا روشن شود از خواب بر می خیزد و برای خانوادۀ خود خوراک آماده می کند و هدایات لازم را به کنیزان خود می دهد. .15
مزرعه ای را انتخاب می کند و در بارۀ آن فکر کرده، آن را می خرد و با دسترنج خود تاکستانی آباد می کند. .16
او نیرومند و پُرکار است. .17
ارزش چیزهایی را که درست می کند، می داند و شبها تا ناوقت کار می کند. .18
با دستهای خود نخ می ریسد و پارچه می بافد. .19
از روی سخاوت به مردم فقیر کمک می کند. .20
از برف و سرما نمی ترسد، زیرا برای اهل خانۀ خود لباس گرم دوخته است. .21
برای خود نیز لباسهای زیبا از پارچه های کتان ارغوانی می دوزد. .22
شوهرش از مردان با رسوخ و محترم شهر است. .23
او لباس و کمربند تهیه می کند و به تاجران می فروشد. .24
او زنی است قوی و باوقار و از آینده بیم ندارد. .25
دهان خود را با حکمت باز می کند و تعلیم محبت آمیز بر زبان وی است. .26
او تنبلی نمی کند و احتیاجات خانوادۀ خود را فراهم می نماید. .27
فرزندانش از او خوش و راضی هستند و شوهرش او را می ستاید و می گوید: .28
«تو بر همه زنان خوب و صالح برتری داری.» .29
جمال و زیبائی، فریبنده و ناپایدار است، اما زنی که از خداوند می ترسد، قابل ستایش است. .30
پاداش کارهایش را به او بدهید و همگی باید او را تمجید کنند. .31

  Proverbs 31/31