Proverbs 3/31   

فرزندم، هر چه به تو یاد می دهم فراموش مکن و آنچه به تو می گویم به خاطر بسپار. .1
تعلیمات من، سلامتی و عمر طولانی به تو می بخشد. .2
هرگز رحمت و راستی را از خود دور مکن، آن ها را زیب گردنت نما و بر لوحۀ سینه ات بنویس. .3
اگر چنین کنی، محبوبیت و رضامندی در نظر خدا و انسان خواهی یافت. .4
از دل و جان بر خداوند توکل کن و بر عقل خود تکیه مکن. .5
در تمام کارهایت خداوند را به خاطر داشته باش و او راه ترا راست می گرداند. .6
از عقل و حکمت خود لاف نزن، از خداوند بترس و از بدی دوری کن. .7
اگر چنین کنی، شفا یافته نیرو و قوّت به دست می آوری. .8
خداوند را احترام نما و از دارائی خود و از اولین محصول زمین خود قسمتی را به او تقدیم کن. .9
اگر چنین کنی انبارهایت پُر از نعمت و خمره هایت پُر از شیرۀ انگور خواهد شد. .10
وقتی خداوند تو را اصلاح می کند، خوب توجه کن و وقتی تو را سرزنش می کند، دلگیر نشو. .11
همان طوریکه هر پدرِ با محبت، برای اصلاح فرزند محبوب خود، او را سرزنش می کند، خداوند هم ترا اصلاح می نماید. .12
خوشا به حال کسی که عقل و هوش می یابد، .13
زیرا ارزش آن از طلا و نقره بیشتر است. .14
حکمت از جواهرات گرانبهاتر و از هرچه آرزو کنی با ارزش تر است. .15
حکمت به تو عمر طولانی و ثروت و احترام عطا می کند. .16
حکمت در زندگی تو را کامیاب کرده و به راه آرامش و خوشی راهنمائی می کند. .17
حکمت برای کسانیکه از میوۀ آن استفاده می کنند، درخت حیات است، و خوشا به حال کسی که همیشه از آن میوه می خورد. .18
خداوند زمین را به حکمت خود آفرید و آسمان ها را با دانایی خود بنا کرد. .19
بر اثر دانش او چشمه فوران کرد و باران از ابر ها بر زمین بارید. .20
ای پسرم، عقل و قضاوت درست و عادلانۀ خود را حفظ کن و نگذار از تو دور شوند. .21
این دو خصلت به تو نیروی حیات می بخشند و زندگی ترا زینت می دهند. .22
آنگاه به سلامتی راه خود را طی می کنی و شکست نمی خوری. .23
بدون ترس می خوابی و تمام شب براحتی استراحت می کنی. .24
از بلاهای ناگهانی، که مانند طوفان بر شریران نازل می شود، نخواهی ترسید. .25
خداوند از تو محافظت می کند و نمی گذارد که در دام گرفتار شوی. .26
تا می توانی از احسان کردن به محتاجان کوتاهی مکن. .27
اگر می توانی حالا به همسایه ات کمک کنی، به او نگو: «برو و فردا بیا.» .28
در مورد همسایه ات که نزدیک تو زندگی می کند و به تو اعتماد دارد، نیت بد نداشته باش. .29
با کسی که به تو بدی نکرده است، بی سبب چون و چرا مکن. .30
به مردمان ظالم حسادت نورز و از آن ها پیروی منما. .31
چون خداوند از مردم ظالم متنفر است، اما با اشخاص راستکار دوستی دارد. .32
لعنت خداوند بر خانۀ شریران است، اما خانۀ عادلان را برکت می دهد. .33
خداوند به مردم مغرور توجهی ندارد اما فروتنان را سرافراز می کند. .34
خردمندان عزت و جلال به دست می آورند، اما نادانان رسوائی خود را بیشتر خواهند کرد. .35

  Proverbs 3/31