Proverbs 29/31   

کسی که بعد از سرزنش زیاد بازهم سرسختی کند، ناگهان خُرد می شود و علاجی نخواهد داشت. .1
تا وقتی که قدرت به دست اشخاص نیک باشد، مردم خوشحال هستند، ولی اگر قدرت به دست افراد بد افتد، مردم می نالند. .2
پسر عاقل پدر خود را خوشحال می سازد، اما پسری که بدنبال زنان بدکار می رود، دارائی او را برباد می دهد. .3
پادشاه عادل به کشور خود ثبات می بخشد، ولی آنکه رشوت می گیرد، مملکت خود را نابود می سازد. .4
شخص متملق با چاپلوسی به دوست خود صدمه می زند. .5
اشخاص بدکار در دام گناه خود گرفتار می شوند، اما شادکامی نصیب مردم راستکار می گردد. .6
شخص راستکار نسبت به فقرا با انصاف است، اما آدم بدکار به فکر آن ها نیست. .7
شخص احمقی که دیگران را مسخره می کند، شهری را به آشوب می آورد، اما آدم دانا خشم را فرو می نشاند. .8
وقتی یک آدم عاقل با یک شخص احمق به محکمه می رود، مرد احمق خشمگین می شود و او را مسخره می کند و کار بجائی نمی رسد. .9
اشخاص خون آشام از افراد راستکار متنفرند و قصد جانشان را دارند. .10
آدم احمق بزودی خشم خود را ظاهر می سازد، اما شخص عاقل از خشم خود جلوگیری می کند. .11
اگر حاکم به سخنان دروغ گوش بدهد، تمام خادمانش دروغگو می شوند. .12
فقیر و ثروتمند در یک چیز مثل هم هستند: خداوند به هر دوی آن ها چشم بینا داده است. .13
پادشاهی که نسبت به مردم مسکین با انصاف باشد، سلطنتش همیشه پایدار می ماند. .14
برای تربیۀ کودکان چوب و‎ ‎تأديب لازم است، اگر او را آزاد گذاری و سرزنش نکنی، باعث شرمندگی مادر خود می شود. .15
وقتی اشخاص بدکار به قدرت می رسند، فساد زیاد می شود. اما مردم راستکار سقوط آن ها را بچشم خواهند دید. .16
فرزندت را تأدیب کن تا باعث خوشی و آرامش تو گردد. .17
مردمی که راهنمای شان خدا نباشد، سرکش می شوند، خوشا بحال قومی که از احکام خدا پیروی می کنند. .18
خادمان تنها با نصیحت اصلاح نمی شوند، زیرا آن ها هرچند سخنان ترا بفهمند، اما به آن ها توجه نمی کنند. .19
شخصی که بدون فکر کردن و با عجله حرف می زند، از یک احمق هم بدتر است. .20
خادمی که آقایش او را از کودکی بناز پرورده باشد، سرانجام تمام دارائی آقای خود را غصب می کند. .21
شخص تندخو نزاع برپا می کند و آدم بدخُلق فتنه انگیز است. .22
تکبر، انسان را به زمین می زند، اما فروتنی باعث سرفرازی می شود. .23
کسی که با دزد همدست می شود، به جان خود دشمنی می کند، اگر در محکمه حقیقت را بگوید، مجازات خواهد شد و اگر حقیقت را نگوید، خدا او را لعنت می ‌کند. .24
کسی که از انسان می ترسد در دام می افتد، اما هرکه بر خدا توکل می کند، در امان می ماند. .25
بسیاری از مردم از حاکم انتظار لطف را دارند، اما داوری فقط به دست خداوند است. .26
اشخاص راستکار از بدکاران نفرت دارند و بدکاران از مردم راستکار. .27

  Proverbs 29/31