Proverbs 25/31   

اینها نیز از امثال سلیمان اند که کاتبانِ حزقیا، پادشاه یهودا آن ها را نقل کرده اند: .1
عظمت خدا در پوشاندن اسرارش می باشد، اما عظمت پادشاه در دانستن عمق مسائل. .2
پی بردن به افکار پادشاه مانند دست یافتن به آسمان و عمق زمین، غیر ممکن است. .3
ناپاکی را از نقره جدا کن تا زرگر بتواند از آن ظرفی بسازد. .4
مأمورین بدکارِ پادشاه را از او دور کن تا تخت او در عدالت پایدار بماند. .5
وقتی بحضور پادشاه می روی، خود را شخص بزرگی مپندار و در جای بزرگان منشین، .6
چون بهتر است به تو گفته شود: «بالا تر بنشین»، از اینکه ترا در برابر چشمان بزرگان در جای پائینتر بنشانند. .7
وقتی با همسایه ات اختلاف داری، به عجله به محکمه نرو، زیرا اگر در آخر ثابت شود که حق با او بوده است، تو چه خواهی کرد؟ .8
وقتی با همسایه ات دعوا می کنی، رازی را که از دیگران شنیده ای فاش نکن، .9
زیرا در اینصورت دیگر کسی به تو اطمینان نخواهد کرد و بدنام خواهی شد. .10
سخنی که بجا گفته شود، مانند نگین های طلا است که در ظرف نقره ای نشانده شده باشند. .11
نصیحت شخص دانا برای گوش شنوا مانند حلقۀ طلا و جواهر، با ارزش است. .12
خدمتگار صادق همچون آب سرد در گرمای تابستان، روح آقای خود را تازه می کند. .13
کسی که دَم از سخاوت می زند، اما چیزی به کسی نمی بخشد، مانند ابر و بادی است که باران نمی آورد. .14
شخص صبور می تواند حتی حاکم را قانع سازد و زبان نرم می تواند هر مانعی قوی را از بین بردارد. .15
اگر به عسل دست یابی زیاد از حد نخور، زیرا ممکن است دل بد شوی و استفراغ کنی. .16
به خانۀ همسایه ات زیاد از حد نرو، مبادا از تو سیر و متنفر شود. .17
شهادت دروغ مثل تبر و شمشیر و تیرِ تیز، صدمه می زند. .18
اعتماد کردن به شخص خائن در زمان سختی مانند جویدن غذا با دندان لق و دویدن با پای شکسته است. .19
آواز خواندن برای شخص غمگین مثل کشیدن لباس از تن، در هوای سرد و پاشیدن نمک بر زخم او است. .20
اگر دشمنت گرسنه باشد، به او غذا بده و اگر تشنه باشد، او را آب بنوشان. .21
این عمل تو او را شرمنده می سازد و خداوند به تو پاداش می دهد. .22
همانطوری که بادِ شمال باران می آورد، بدگوئی هم خشم و عصبانیت ببار می آورد. .23
سکونت در گوشۀ بام بهتر است از زندگی کردن با زن ستیزه جو در خانۀ مشترک. .24
خبر خوشی که از دیار دور می رسد، همچون آب سردی است که به کام شخص تشنه لب می ریزد. .25
سازش آدم راستکار با شخص بدکار مانند آلوده کردن منبع آب و گِل آلود ساختن چشمه است. .26
همانطوری که افراط در خوردن عسل مضر است، انتظار تعریف و تمجید از مردم نیز ناپسند است. .27
کسی که بر نفس خویش تسلط ندارد، مثل شهر بی دیوار و آمادۀ انهدام است. .28

  Proverbs 25/31