Proverbs 24/31   

به اشخاص بدکار حسادت نورز و آرزوی دوستی آن ها را نداشته باش، .1
زیرا تمام فکر و ذکر آن ها این است که به مردم ظلم کنند، و هر وقتیکه دهان می گشایند مردم را می رنجانند. .2
خانه بر بنای حکمت و دانش آباد می گردد، .3
اطاق هایش با دانائی از اسباب نفیس و گرانقیمت پُر می شوند. .4
شخص دانا و فهمیده از قدرت زیاد برخوردار است و همیشه به قدرت خود می افزاید. .5
پیروزی در جنگ مربوط به تدابیر خوب و مشورت زیاد است. .6
شخص احمق نمی تواند به حکمت دست یابد. وقتی موضوع مهمی مورد بحث قرار می گیرد، او حرفی برای گفتن ندارد. .7
کسی که دایم نقشه های پلید در سر می پروراند، عاقبت رسوا می شود. .8
نقشه های آدم احمق گناه آلود اند و کسی که دیگران را مسخره می کند، مورد نفرت همۀ مردم می باشد. .9
اگر سختی های زندگی را تحمل کرده نتوانی، شخص ضعیفی هستی. .10
از نجات دادن کسی که به ناحق محکوم شده است، کوتاهی نکن. .11
نگو که از ماجرا بیخبر بوده ای، زیرا خدائی که جان ترا در دست دارد و از دل تو آگاه است، می داند که تو از همه چیز باخبر بوده ای. او هر کسی را مطابق اعمالش جزا می دهد. .12
فرزندم، همانطوری که خوردن عسل کام ترا شیرین می کند، کسب حکمت نیز برای جان تو شیرین خواهد بود. کسی که حکمت می آموزد آیندۀ خوبی در انتظارش می باشد و امیدهای او برباد نمی رود. .13
فرزندم، همانطوری که خوردن عسل کام ترا شیرین می کند، کسب حکمت نیز برای جان تو شیرین خواهد بود. کسی که حکمت می آموزد آیندۀ خوبی در انتظارش می باشد و امیدهای او برباد نمی رود. .14
مانند بدکاران نباش که منتظر هستند تا خانهٔ مردم درستکار را غارت و ویران کنند، .15
زیرا شخص راستکار حتی اگر هفت بار هم بیفتد، باز بر می خیزد، ولی اشخاص بدکار گرفتار بلا شده سرنگون می گردند. .16
وقتی دشمنانت دچار مصیبت می شوند، خوشحال نشو و هنگامی که می افتند خوشی نکن، .17
زیرا خداوند این کار ترا می بیند و نمی پسندد و آنگاه از مجازات آن ها دست بر می دارد. .18
بخاطر مردم بدکار، تشویش نداشته باش و به آن ها حسادت نورز، .19
زیرا شخص بدکار آینده ای ندارد و چراغش خاموش می شود. .20
فرزندم از خداوند و پادشاه بترس و با کسانی که علیه آن ها شورش می کنند همدست نشو. .21
زیرا نابودی آن ها ناگهانی است و کسی نمی داند که خداوند و پادشاه چه بلائی را بر سر آن ها می آورد. .22
مردان حکیم این سخنان را نیز گفته اند: قاضی نباید در وقت محاکمه از کسی طرفداری کند. .23
هر کسی که به مجرم بگوید: «تو بیگناه هستی»، مورد لعنت و نفرت مردم قرار می گیرد. .24
اما شخصی که گناهکار را محکوم کند، سعادت و برکت نصیبش می شود. .25
جواب صادقانه مانند بوسۀ یک دوست دلچسپ است. .26
اول کار و کسبی برای خود پیدا کن و بعد خانه و خانواده ات را تشکیل بده. .27
علیه همسایه ات شهادت دروغ مده و سخنان غلط در باره اش بر زبان نیاور. .28
نگو: «همان بلائی را که بر سر من آورده بر سر خودش می آورم.» .29
از کنار مزرعۀ آدم تنبل و تاکستان مرد احمق گذشتم. .30
در همه جا خار روئیده بود. علف های هرزه زمین را پوشانده و دیوار مزرعه فروریخته بود. .31
با دیدن این منظره به فکر فرورفتم و این درس را آموختم: .32
کسی که دست بر دست هم می گذارد و دایم می خوابد و استراحت می کند، .33
عاقبت فقر و تنگدستی مثل راهزن مسلحی به سراغش می آید. .34

  Proverbs 24/31