Proverbs 23/31   

وقتی با شخصی مهمی غذا می خوری، بخاطر داشته باش که با چه کسی نشسته ای. .1
اگر شخص پُرخوری هستی، کارد را بر گلوی خود بگذار .2
و حریص غذاهای لذیذ او نباش، زیرا ممکن است ترا فریب بدهد. .3
عاقل باش و برای کسب ثروت، خود را خسته نکن، .4
زیرا ثروت پایدار نیست و مانند عقاب می پرد و ناپدید می شود. .5
از خوان شخص خسیس غذا نخور و برای طعام های لذیذ او حریص نباش، .6
زیرا او حساب هرچه را که بخوری در فکر خود نگاه می دارد. او تعارف می کند و می گوید: «بخور و بنوش»، اما این را از صمیم دل نمی گوید. .7
لقمه ای را که خورده ای استفراغ خواهی کرد و تشکرات تو برباد خواهند رفت. .8
آدم احمق را نصیحت نکن، زیرا او سخنان حکیمانۀ ترا بی اهمیت می شمارد. .9
سرحد مُلک خود را که از قدیم تعیین شده تغییر نده و زمین یتیمان را بزور نگیر، .10
زیرا خداوند «حامی» آن ها باقدرت است و به داد آن ها می رسد. .11
وقتی معلم‏ ترا تعلیم می دهد، از صمیم دل به سخنان آموزندۀ آنها‏ گوش بده. .12
از تأدیب کردن فرزند خویش کوتاهی نکن، زیرا تنبیه او را نمی کشد، .13
بلکه جان او را از هلاکت نجات می دهد. .14
فرزندم، اگر حکمت بیآموزی، دل من شاد می شود، .15
و هنگامی که سخن راست بگوئی تمام وجودم به وجد می آید. .16
به بدکاران حسادت نورز، بلکه آرزوی تو اطاعت از خداوند باشد، .17
زیرا در اینصورت آیندۀ خوبی خواهی داشت و امید تو برباد نخواهد رفت. .18
فرزندم، عاقل باش و به سخنانم گوش بده. در راه راست قدم بردار .19
و با مردم شرابخور و شکم پرست معاشرت نکن، .20
زیرا کسانی که کارشان فقط خوردن و خوابیدن است، فقیر و محتاج می شوند. .21
به نصیحت پدرت که ترا به وجود آورده است، گوش بده و مادرت را هنگامی که پیر می شود، خوار نشمار. .22
در پی حقیقت باش و حکمت و ادب و دانش را کسب کن و به هیچ قیمتی آن ها را از دست نده. .23
فرزند راستکار و دانا باش تا باعث خوشی و خوشنودی پدر و مادرت شوی. .24
فرزند راستکار و دانا باش تا باعث خوشی و خوشنودی پدر و مادرت شوی. .25
فرزندم، سخنان مرا بشنو و زندگی مرا سرمشق خود قرار ده. .26
بدان که زن بدکاره دام خطرناکی است. .27
او مانند راهزن در کمین قربانی های خود می نشیند و به تعداد مردم خیانتکار می افزاید. .28
مصیبت و بدبختی نصیب چه کسی می شود؟ آن کیست که همیشه جنگ و دعوا برپا می کند، بی جهت زخمی می شود و چشمانش تار می گردند؟ .29
کسی که دایم شراب می خورد و بدنبال میگساری می رود. .30
پس فریفتۀ شراب گلگون نشو که در پیاله به تو چشمک می زند و بعد آهسته از گلویت پائین می رود، .31
در آخر، مثل مار کشنده ترا نیش می زند و مانند کفچه مار ترا می گزد. .32
چشمانت چیزهای عجیب و غریب می بینند و گرفتار وهم و خیال می گردی. .33
مانند کسی می شوی که در بحر خوابیده و با امواج آن دست و پنجه نرم می کند. .34
می گوئی: «مرا زدند، اما دردی را احساس نمی کنم. چه وقت به هوش می آیم تا یک پیالۀ دیگر بنوشم؟» .35

  Proverbs 23/31