Proverbs 22/31   

نیکنامی بهتر از ثروت هنگفت است و محبوبیت گرانبهاتر از طلا و نقره. .1
فقیر و ثروتمند یک وجه مشترک دارند: هر دوی آن ها را خداوند آفریده است. .2
شخص زیرک خطر را می بیند و از آن دوری می کند، اما آدم جاهل بسوی آن می رود و خود را گرفتار می سازد. .3
ثمرۀ تواضع و اطاعت از خداوند، ثروت و احترام و عمر طولانی است. .4
راه اشخاص بدکار از خارها و دامها پوشیده است. پس اگر جان خود را دوست داری از رفتن به آن راه خودداری کن. .5
کودک را در راهی که باید برود، تربیه کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. .6
فقیر، اسیر ثروتمند است و کسی که قرض می گیرد غلام قرض دهنده است. .7
هر که ظلم بکارد، آن را درو می کند و قدرتش درهم می شکند. .8
شخص سخاوتمندی که غذای خود را با فقرا تقسیم می کند، برکت می یابد. .9
شخص مسخره کننده را بیرون بینداز تا نزاع و مجادله و دشنام خاتمه یابد. .10
کسی که بخواهد قلبش پاک و کلامش دلنشین باشد، حتی پادشاه هم او را دوست خواهد داشت. .11
خداوند حافظ راستی است و سخنان دروغ را باطل می سازد. .12
آدم تنبل در خانه می ماند و می گوید: «اگر بیرون بروم شیر مرا خواهد خورد.» .13
سخنان زن بدکار مانند یک دام خطرناک است و هر کسی که مورد غضب خداوند باشد در آن گرفتار می شود. .14
حماقت در وجود کودک نهفته است، اما تنبیه آن را از او بیرون می کند. .15
کسی که بخاطر نفع خود به فقرا ظلم کند و به ثروتمندان هدیه بدهد، عاقبت گرفتار فقر خواهد شد. .16
به این سخنان مردان حکیم که به تو یاد می دهم، گوش بده و با تمام وجود از آن ها پیروی کن، .17
زیرا حفظ کردن آن ها در دل و جاری کردن آن ها بر زبان، کار پسندیده ای است. .18
این سخنان را امروز به تو تعلیم می دهم تا بر خداوند اعتماد کنی. .19
این سی کلام برگزیده را که پُر از پند و حکمت اند، برای تو نوشته ام .20
تا حقیقت را همان طوری که هست به تو یاد بدهم و تو نیز آن را به کسانی که از تو سؤال می کنند، جواب بدهی. .21
به شخص فقیری که حامی ندارد، ظلم نکن و حق بیچارگان را در محکمه پایمال نساز. .22
زیرا خداوند به داد آن ها می رسد و کسانی را که به آن ها ظلم کرده اند، بسزای اعمال شان می رساند. .23
با اشخاص تُند خو که زود خشمگین می شوند معاشرت نکن، .24
مبادا مثل آن ها شوی و زندگی خود را تباه کنی. .25
ضامن کسی نشو و تعهد نکن که او قرض خود را ادا خواهد کرد، .26
زیرا اگر مجبور به پرداخت قرض او شوی و نتوانی آن را بپردازی رختخوابت را از زیر پایت بیرون می کشد. .27
سرحد مُلک خود را که اجدادت از قدیم تعیین کرده اند، به نفع خود تغییر نده. .28
اگر کسی در کار خود ماهر باشد، بدان که او جزو اشخاص گمنام نخواهد بود، بلکه در دربار پادشاهان راه خواهد یافت. .29

  Proverbs 22/31