Proverbs 21/31   

دل پادشاه در دست خداوند است و او آن را مانند آب جوی، به هر سو که بخواهد، هدایت می کند. .1
تمام کارهای انسان در نظر خودش درست است، اما انگیزه ها را خداوند می آزماید. .2
عدالت و انصاف بیشتر از تقدیم قربانیها خداوند را خوشنود می سازد. .3
مردم بدکار در اختیار غرور و تکبر خود هستند و این شیوه گناه شمرده می شود. .4
نقشۀ با دقت انسان را توانگر می کند، اما عجله باعث فقر می شود. .5
ثروتی که از راه ناروا به دست می آید، هرگز دوام نمی کند. پس چرا باید در این راه خود را به خطر بیندازی؟ .6
ظلم اشخاص بدکار که نمی خواهند راستی را بجا آورند، عاقبت بسوی خود شان باز می گردد و آن ها را نابود می کند. .7
راه شخص گناهکار کج است، اما آدم پاک در راه راستی قدم بر می دارد. .8
سکونت در گوشۀ بام بهتر است از زندگی کردن با زن ستیزه جو در یک خانۀ مشترک. .9
شخص بدکار ظلم را دوست دارد و حتی همسایه اش از دست او در امان نیست. .10
جاهلان تا تنبیه شدن مردم مسخره کننده را نبینند، درس عبرت نمی گیرند، اما اشخاص دانا از شنیدن آنچه که به آن ها تعلیم داده می شود، چیزی می آموزند. .11
خدای عادل اعمال خانۀ مردم بدکار را می بیند و آن ها را واژگون کرده هلاک می سازد. .12
کسی که فریاد فقیران را نشنیده می گیرد، در روز تنگدستی خود هم فریادرسی نخواهد داشت. .13
آتش خشم را می توان با دادن هدیۀ پنهانی خاموش کرد. .14
اجرای عدالت برای آدم راستکار نشاط بخش است، اما برای شخص بدکار مصیبت بار. .15
مرگ در انتظار کسانی است که از راه راست منحرف می شوند. .16
کسی که عیاشی را دوست دارد، فقیر می شود و شخص میگسار و خوشگذران هرگز ثروتمند نخواهد شد. .17
مردم بدکار در همان دامی که برای اشخاص راستکار نهاده اند، گرفتار می شوند. .18
سکونت در بیابان بی آب و علف بهتر است از زندگی کردن با زن ستیزه جو. .19
خانۀ شخص دانا از نعمت و ثروت پُر است، اما آدم نادان هر چه را به دست می آورد برباد می دهد. .20
راستکار و مهربان باش تا عمر شاد داشته باشی و از احترام و موفقیت برخوردار شوی. .21
یک شخص دانا می تواند شهر مردان باقدرت را تسخیر کند و قلعۀ اعتماد شان را فرو ریزد. .22
هر که مواظب سخنان خود باشد، جان خود را از مصیبت ها نجات می دهد. .23
کسانی که دیگران را مسخره می کنند، مغرور و متکبر اند. .24
شخص تنبل که از کار کردن امتناع می کند، باعث هلاکت خود می شود. .25
او تمام روز در خواب و خیال بسر می برد، اما شخص راستکار سخاوتمند است و از بخشیدن به دیگران دریغ نمی کند. .26
قربانی های شریران مورد قبول نیستند، پس چند مرتبه زیادتر وقتی آنرا بخاطر بدی خود تقدیم کنند. .27
شاهد دروغگو نابود خواهد شد، اما سخنان شخص صادق تا ابد باقی می مانند. .28
آدم بدکار خودسرانه عمل می کند، اما شخص راستکار جوانب امر را می سنجد. .29
هیچ حکمت و بصیرت و نقشه ای نمی تواند علیه خداوند عمل کند. .30
انسان اسپ را برای روز جنگ آماده می کند، اما پیروزی را خداوند می بخشد. .31

  Proverbs 21/31