Proverbs 20/31   

شراب انسان را به کارهای احمقانه وا می دارد و مشروب باعث جنگ و دعوا می شود. کسانی که خود را به مشروب معتاد می کنند، احمق اند. .1
غضب پادشاه مثل غرش شیر است. هر کسی که خشم او را برانگیزاند، جان خود را به خطر می اندازد. .2
اجتناب از نزاع برای انسان عزت می آورد. فقط آدم های احمق هستند که نزاع برپا می کنند. .3
شخص تنبل به موقع زمین خود را قلبه نمی کند، بنابراین، در هنگام برداشت محصول هر چه می پالد، چیزی نمی یابد. .4
نیت انسان در عمق دل مشورت دهنده مانند آب در تۀ چاه است و شخص عاقل آن را بیرون می کشد. .5
بسا اشخاص ادعا می کنند که باوفا هستند، اما چه کسی می تواند شخصی را پیدا کند که واقعاً باوفا باشد؟ .6
فرزندان شخص صادق و راستکار در زندگی سعادتمند خواهند شد. .7
پادشاهی که بر مسند قضاوت می نشیند، بدقت جوانب امر را می سنجد و حق را از باطل تشخیص می دهد. .8
چه کسی می تواند بگوید که او دل خود را پاک نگهداشته است و از گناه مبرا می باشد؟ .9
خداوند از کسانی که در معامله از اوزان و پیمانه های تقلبی استفاده می کنند، متنفر است. .10
حتی کودکی را می توان از طرز رفتارش شناخت و فهمید که آنچه را انجام می دهد، پاک و راست است یا نه. .11
گوش شنوا و چشم بینا، هر دو عطیۀ خداوند هستند. .12
اگر خواب را دوست داشته باشی فقیر می گردی؛ پس بیدار باش تا سیر شوی. .13
خریدار به جنس می نگرد و می گوید: «بد است!» اما وقتی آن را خرید، از آن تعریف می کند. .14
سخنان حکیمانه گرانبهاتر از طلا و نادرتر از جواهر است. .15
از کسی که پیش تو ضامن شخص بیگانه می شود، گرو بگیر. .16
نانی که از راه فریبکاری به دست می آید، لذیذ است، اما سرانجام کام را تلخ می کند. .17
نقشه هایت را بدون مشورت با دیگران عملی نکن و بدون تدبیر به جنگ نرو. .18
شخص سخن چین رازها را فاش می کند، پس با چنین شخصی معاشرت نکن. .19
چراغ زندگی کسی که والدین خود را لعنت کند، خاموش خواهد شد. .20
مالی که به آسانی به دست آمده باشد، برکتی نخواهد داشت. .21
بدی را با بدی تلافی نکن، بلکه منتظر باش تا خداوند کاری کند. .22
خداوند از اشخاصی که در معامله از ترازو و اوزان تقلبی کار می گیرند، متنفر است. .23
خداوند راه زندگی ما را تعیین می کند، پس انسان چگونه می تواند بفهمد که راه زندگی او به کجا خاتمه می یابد؟ .24
هرگز ناسنجیده قولی به خدا مده، زیرا ممکن است گرفتار شوی. .25
پادشاه دانا مردم بدکار را تشخیص می دهد و آن ها را شدیداً مجازات می کند. .26
وجدان انسان به منزلۀ چراغ خداوند است که تمام رازهای پنهانی او را آشکار می سازد. .27
اگر پادشاه مهربان و راستکار باشد، سلطنتش پایدار می ماند. .28
جلال و شکوه جوانان، قوت آن ها است و عزت پیران موی سفید آن ها. .29
تجربه های تلخ، از بدی پاک می کند و عمق دل را طاهر می سازد. .30

  Proverbs 20/31