Proverbs 2/31   

فرزند من، هر چه به تو تعلیم می دهم، یاد بگیر و هر هدایتی که به تو می دهم، هرگز فراموش مکن. .1
به گفتار حکیمانه گوش بده و آن ها را یاد بگیر. .2
حکمت را طلب نما و دانایی را جستجو کن. .3
همانطوری که برای به دست آوردن پول و پیدا کردن گنج زحمت می کشی، برای تحصیل حکمت هم تلاش کن. .4
اگر چنین کنی، معنی ترس خداوند را می فهمی و در شناختن خدا موفق می شوی. .5
خداوند بخشنده و دانا است و عقل و دانش از جانب او است. .6
او نیکوکاران را توفیق می بخشد و از آن ها پشتیبانی می کند. .7
او کسانی را که با دیگران با عدل و انصاف رفتار می کنند، محافظت می نماید و از کسانی که به او ایمان دارند، حمایت می کند. .8
اگر به من گوش بدهی، راستی و عدالت و انصاف را خواهی شناخت و راه زندگی را خواهی یافت. .9
شخص دانایی می شوی و از دانایی خود خوشحال می گردی. .10
عقل و هوش تو از تو محافظت خواهد کرد، .11
و تو را از دست مردم شریر و از دست آنهایی که می خواهند باسخنان خود تو را فریب بدهند، نجات خواهد داد. .12
این مردم راه راست را ترک می کنند تا در تاریکی گناه زندگی نمایند. .13
از کارهای زشت خود خوشحال اند و از دروغهای شرارت آمیز خود لذت می برند. .14
این افراد بیراه اند و راه کج را در پیش گرفته اند. .15
حکمت، تو را از زناکاری و سخنان فریبندۀ زنان بدکاره محافظت می کند. .16
زنانی که به شوهران خود خیانت کرده و پیمان مقدس خود را فراموش نموده اند. .17
اگر به خانۀ آن ها داخل شوی، به جادۀ مرگ قدم می گذاری. رفتن به آنجا، وارد شدن به دنیای مردگان است. .18
کسانی که پیش چنین زنانی می روند، هیچ وقت باز نمی گردند و هرگز به راه زندگی بازگشت نمی کنند. .19
بنابراین، تو باید از مردم نیکوکار پیروی کنی و راه و روش مردم عادل را انتخاب نمائی. .20
مردم نیک و کامل، در این زمین باقی خواهند ماند. .21
لیکن مردمان شریر نابود خواهند گردید. ریشه خیانت کاران از زمین کنده خواهد شد. .22

  Proverbs 2/31