Proverbs 18/31   

آدم خودخواه با دیگران آمیزش نمی کند و با هر حکمت صحیح مخالفت می ورزد. .1
شخص احمق برای حکمت ارزش قائل نیست و فقط دوست دارد که خود را دانا نشان بدهد. .2
وقتی شرارت می آید، ننگ و رسوائی هم می آید و توهین خجالت را همراه دارد. .3
سخنان دهان انسان مانند آبِ عمیق است و چشمۀ حکمت، نهر جاری است. .4
طرفداری از شخص مجرمی که حق بیگناهی را پایمال می کند، کار درستی نیست. .5
حرف های آدم احمق منجر به نزاع و لت و کوب او می شود. .6
سخنان شخص احمق مانند دامی است که او را به هلاکت می کشاند. .7
حرف های آدم سخن چین مثل لقمه های لذیذی است که با لذت فروبرده می شود. .8
کسی که در کار خود تنبلی می کند، مانند یک خرابکار، مخرب است. .9
نام خداوند همچون قلعه ای است مستحکم که شخص راستکار به آن پناه می برد و در امان می ماند. .10
اما پناهگاه ثروتمندان، ثروت شان است که گمان می کنند آن ها را محافظت خواهد کرد. .11
تکبر به سقوط منجر می شود و فروتنی به سرفرازی. .12
چقدر زشت و احمقانه است که اگر انسان پیش از گوش دادن به سخنی، به آن جواب بدهد. .13
اگر انسان روحیۀ قوی داشته باشد، بیماری را تحمل می کند، اما روحیۀ شکسته را چه کسی می تواند تحمل کند؟ .14
اشخاص دانا همیشه مشتاق و آمادۀ کسب حکمت اند. .15
هدیه دادن راه را برای انسان باز می کند و او را بحضور اشخاص مهم می رساند. .16
دلایل کسی که در محکمه اول صحبت می کند، بنظر درست می آیند، اما تا زمانی است که طرف مقابل هنوز دلایل خود را ارائه نکرده باشد. .17
قرعه کشی، به دعوا خاتمه می دهد و منازعۀ بین حریفان زورمند را خاموش می سازد. .18
به دست آوردنِ دلِ اقارب رنجدیده، سخت تر از تصرف یک شهر مستحکم است. خصومت بین آن ها دیوار جدائی ایجاد می کند. .19
انسان نتیجۀ حرفهائی را که می زند، خواهد دید. .20
حرف زبانت می تواند حیات ترا حفظ کند یا آن را برباد دهد، بنابراین، عواقب حرف های خود را خواهی دید. .21
وقتی مردی همسری می یابد، نعمتی را به دست می آورد. آن زن برای او برکتی است از جانب خداوند. .22
درخواست فقرا با التماس توأم است و جواب ثروتمندان با خشونت. .23
بسیاری از دوستی ها پایدار نمی مانند، اما دوستانی هم هستند که از خویشاوندان نزدیکتر می باشند. .24

  Proverbs 18/31