Proverbs 16/31   

انسان نقشه های زیادی می کشد، اما نتیجۀ نهائی آن ها در دست خدا است. .1
تمام کارهای انسان بنظر خودش درست است، ولی انگیزه ها را خداوند می بیند. .2
نقشه های خود را به دست خداوند بسپار، آنگاه در کارهایت موفق خواهی شد. .3
خداوند برای هر چیزی سرنوشتی تعیین کرده است و سرنوشت مردم بدکار تباهی است. .4
خداوند از اشخاص متکبر نفرت دارد و هرگز اجازه نمی دهد که آن ها از مجازات او فرار کنند. .5
مهر و وفا داشته باش، خدا گناهت را می بخشد. از خداوند بترس و بدی به تو نمی رسد. .6
وقتی کسی خدا را خوشنود می سازد، خدا کاری می کند که حتی دشمنان آن شخص هم با او آشتی و مصالحه نمایند. .7
مال کم که از راه صحیح به دست آمده باشد، بهتر است از ثروت هنگفتی که از راه غلط فراهم شده باشد. .8
انسان در فکر خود نقشه ها می کشد، اما خدا او را در انجام آن ها هدایت می کند. .9
فرمان پادشاه مانند وحی قاطع است، پس او نباید در قضاوت اشتباه کند. .10
خداوند می خواهد که در معاملات تان از ترازو و اوزان درست استفاده کنید. این اصل را خداوند برقرار کرده است. .11
پادشاهان نباید ظلم کنند، زیرا تخت سلطنت بر اساس عدالت استوار می ماند. .12
پادشاهان، اشخاص راستگو را دوست دارند و از وجود آن ها خوشنود می شوند. .13
خشم پادشاه پیام آور مرگ است، اما مرد عاقل آن را فرو می نشاند. .14
خوشی و رضایت پادشاه مانند ابر بهاری است که حیات به ارمغان می آورد. .15
کسب حکمت بهتر است از اندوختن طلا و نقره. .16
راه مردم خدا شناس دور از هر نوع بدی است و هر که در این راه قدم بردارد، جان خود را حفظ خواهد کرد. .17
نتیجۀ غرور هلاکت است و تکبر به سقوط می انجامد. .18
بهتر است انسان متواضع باشد و با مردم ستمدیده بنشیند از اینکه با اشخاص متکبر باشد و در غنایم آن ها شریک شود. .19
آنهائی که از کلام خدا اطاعت می کنند، سعادتمند می شوند و کسانی که بر او توکل نمایند، برکت می یابند. .20
مرد دانا را از روی فهمش می شناسند و سخنان دلنشین او تأثیر زیادی دارند. .21
حکمت برای کسانی که از آن برخوردارند، چشمۀ حیات است، ولی حماقت برای مردم نادان مجازات ببار می آورد. .22
سخنان شخص دانا عاقلانه است و تعالیمی که او می دهد، مؤثر می باشد. .23
سخنان محبت آمیز مثل عسل شیرین است و شفای بدن انسان می باشد. .24
راههائی هستند که بنظر انسان راست می آیند، اما عاقبت به مرگ منتهی می شوند. .25
گرسنگی خوب است، زیرا ترا وادار می سازد تا برای رفع آن کار کنی. .26
آدم بدکار نقشه های پلید می کشد و شرارت لبهایش مثل آتشِ سوزنده است. .27
شخص بد اندیش نزاع برپا می کند و آدم سخن چین بهترین دوستان خود را از هم جدا می سازد. .28
شخص ظالم همسایۀ خود را فریب می دهد و او را به راه غلط می کشاند. .29
چشمان خود را می بندد تا دروغ را اختراع نماید و لبهای خود را حرکت می دهد تا شرارت را انجام دهد. .30
عمر طولانی هدیه ای است که به مردم نیک داده می شود و موی سفید تاج جمال آن ها است. .31
صبر از قدرت بهتر است و شخصی که بر نفس خود اراده دارد از کسی که شهر را تسخیر نماید برتر است. .32
انسان قرعه می اندازد، اما حکم آن را خدا تعیین می کند. .33

  Proverbs 16/31