Proverbs 15/31   

جواب نرم خشم را فرو می نشاند، اما جواب سخت، خشم را بر می انگیزاند. .1
از زبان مرد دانا حکمت می چکد، ولی از دهان شخص نادان حماقت بیرون می آید. .2
خداوند همه جا را زیر نظر دارد و ناظر اعمال مردمان نیک و بد است. .3
سخنان خوب حیات می بخشند، اما حرف های بد باعث دلشکستگی می شود. .4
شخص نادان نصیحت پدر خود را بی اهمیت می شمارد، ولی فرزند عاقل تأدیب پدر خود را می پذیرد. .5
خانۀ شخص صادق از ثروت پُر است، اما دسترنج مردم بدکار برای آن ها تلخکامی ببار می آورد. .6
معرفت توسط اشخاص دانا منتشر می شود نه بوسیلۀ مردم احمق که در آن ها راستی نیست. .7
خداوند از قربانی های مردم بدکار متنفر است، اما از دعای راستکاران خوشنود می شود. .8
خداوند از اعمال بدکاران متنفر است، اما پیروان راستی را دوست می دارد. .9
کسانی که راه راست را ترک گفته اند، مجازات سختی در انتظار آن ها است، و اگر نخواهند که تأدیب و اصلاح شوند، خواهند مُرد. .10
حتی دنیای مردگان از نظر خدا پنهان نیست، پس آیا انسان می تواند افکار خود را از او پنهان کند؟ .11
کسی که کارش مسخره کردن است، از نزدیک شدن به اشخاص دانا خودداری می کند، زیرا دوست ندارد که سرزنش آن ها را بشنود. .12
دلِ شاد، چهره را شاداب می سازد، اما دلِ غمگین، روح را افسرده می کند. .13
شخص عاقل تشنۀ معرفت است، اما مرد نادان خود را با حماقت سیر می کند. .14
زندگی برای شخص فقیر سراسر زحمت است، همه چیز به نظرش بد می آید، اما اگر دلش شاد باشد، از زندگی لذت می برد. .15
دارائی کم همراه با خدا ترسی بهتر است از ثروت هنگفتِ با اضطراب و تشویش. .16
خوردن نان خشک با کسانی که ترا دوست دارند، بهتر است از خوردن غذای شاهانه با آنهائی که از تو نفرت دارند. .17
شخص تندخو نزاع برپا می کند، ولی مرد صبور دعوا را فرو می نشاند. .18
راه شخص تنبل با خار پوشیده است، اما راه آدم راستکار هموار است. .19
فرزند دانا پدر خود را خوشحال می سازد، اما فرزند احمق مادر خود را تحقیر می کند. .20
آدم احمق از کارهای احمقانه لذت می برد، اما شخص دانا از راه راست منحرف نمی شود. .21
نقشه ای که بدون مشورت کشیده شود، با شکست مواجه می گردد، اما مشورت زیاد باعث موفقیت می شود. .22
انسان وقتی جواب درست می دهد، از آن لذت می برد. چقدر خوب است سخنی که بجا گفته شود! .23
راه مردم دانا بسوی حیات بالا می رود و آن ها را از سقوط در جهنم باز می دارد. .24
خداوند خانۀ مردم متکبر را ویران می کند، اما از دارائی بیوه زنان حفاظت می نماید. .25
خداوند از نقشه های پلید متنفر است، ولی افکار پاک را می پسندد. .26
کسی که دنبال سود نامشروع می رود، به خانوادۀ خود لطمه می زند، اما کسی که از رشوت نفرت دارد، زندگی خوبی خواهد داشت. .27
آدم خوب پیش از جواب دادن فکر می کند، اما شخص بد زود جواب می دهد و مشکلات ببار می آورد. .28
خداوند از مردم بدکار دور است، ولی دعای اشخاص نیک را می شنود. .29
دیدن روی شاد و خندان و شنیدن خبر خوش به انسان خوشی و سلامتی می بخشد. .30
کسی که انتقاد های اصلاح کننده را قبول کند، در جملۀ مردم دانا بشمار می رود. .31
کسی که تأدیب را نپذیرد، خود را حقیر می سازد، ولی هر که آن را بپذیرد، دانائی کسب می کند. .32
خدا ترسی به انسان حکمت می آموزد و فروتنی برای او عزت و احترام ببار می آورد. .33

  Proverbs 15/31