Proverbs 12/31   

اگر اشتباهات کسی را که عاقل است به او بگوئی، خوشحال می شود، اما احمق از انتقاد نفرت می کند. .1
خداوند از مردم خیرخواه خوشنود است، اما کسانی را که نقشه های شیطانی می کشند، محکوم می کند. .2
انسان از بدی کردن بجائی نمی رسد، اما مردم صادق موفق می شوند. .3
زن پاکدامن مایۀ سرافرازی و خوشی شوهر خود می باشد، اما زنی که موجب شرمندگی شوهرش می شود، مانند سرطان استخوان است. .4
سخنان شریران موجب گرفتاری می شود، ولی افکار مردم نیک کاملاً درست و بجا است. .5
حرفهای بدکاران مردم را به دام هلاکت می کشاند، اما سخنان نیکان مردم را رهائی می بخشد. .6
مردم شریر هلاک می شوند و نسل آن ها باقی نمی ماند، ولی مردم نیک پایدار می باشند. .7
شخص عاقل مورد احترام همه است، اما مردم احمق خوار می شوند. .8
کسی که خوار و حقیر باشد، ولی به اندازۀ کافی احتیاج او فراهم باشد، بهتر است از شخصی که خود را آدم بزرگی نشان بدهد، ولی نان شب را نداشته باشد. .9
مرد نیک برای آسایش حیوانات خود هم فکر می کند، اما مردم شریر، محبت را نمی شناسند. .10
دهقان پُرکار آذوقۀ فراوان خواهد داشت، اما کسی که وقت خود را بیهوده تلف می کند، احمق است. .11
تنها چیزی که مردم شریر می خواهند، این است که کارهای ظالمانه انجام دهند، اما کارهای مردم نیک نتایج خوبی خواهد داشت. .12
مردم شریر بوسیله حرفهای خود گرفتار می شوند، اما مرد عادل از گرفتاری نجات می یابد. .13
اجر و پاداش هرکس مربوط به حرفهائی است که می زند و کارهائی که انجام می دهد. هر چه بکاری همان را درو می کنی. .14
مردم احمق خیال می کنند که همه چیز را خوب می دانند، اما مردم عاقل به نصایح دیگران توجه می کنند. .15
احمق خشم خود را فوراً ظاهر می کند، اما مردم عاقل بی احترامی و توهین را نادیده می گیرند. .16
وقتی که حقیقت را می گوئید، عدالت انجام می شود، ولی دروغ عدالت را زیر پا می گذارد. .17
سخنی که از روی نادانی گفته شود، مثل شمشیر تیز قلب انسان را جریحه دار می کند، اما سخنان عاقلان دل را شفا می بخشد. .18
عمر دروغ کوتاه است، اما راستی تا ابد پایدار می ماند. .19
توطئه گران افکار شیطانی دارند، اما دل کسانی که افکار خوب دارند، خوشحال می شود. .20
برای مردم صادق واقعۀ بد رخ نمی دهد، اما شریران همیشه در زحمت هستند. .21
خداوند از دروغگو متنفر است، اما از مردم صادق خشنود است. .22
مرد حکیم، دانش خود را آشکار نمی کند، اما احمق فوراً نادانی خود را ظاهر می سازد. .23
سعی و کوشش ترا به قدرت می رساند، اما تنبلی تو را غلام دیگران می سازد. .24
دل پریشان، خوشی را از بین می برد، ولی حرفهای خوب دل را شاد می سازد. .25
مردم صادق، راهنمای دوستان خود هستند، اما شریران مردم را گمراه می کنند. .26
مردم تنبل در سعی و تلاش خود موفق نمی شوند، اما اشخاص زحمتکش به دولت می رسند. .27
راه راستی و عدالت به حیات منتهی می شود و راه بدکاران بسوی مرگ و نابودی می رود. .28

  Proverbs 12/31