Proverbs 1/31   

گفتار حکیمانه سلیمان ـ پسر داود، پادشاه بنی اسرائیل. .1
این گفتار حکیمانه به شما کمک می کند تا حکمت و نصیحت خوب را تشخیص بدهید و گفتار عاقلانه را بفهمید. .2
به شما یاد می دهد که چطور عاقلانه و با عدالت و انصاف و امانت زندگی کنید. .3
این گفتار حکیمانه به اشخاص بی تجربه حکمت می آموزد و جوانان را به افرادی لایق و کاردان تبدیل می کند. .4
این گفتار حکیمانه، حتی حکمت دانشمندان را زیادتر کرده و افراد تحصیل کرده را راهنمایی می کند تا بتوانند معنی گفتار حکما و مسائل مشکل دانشمندان را درک نمایند. .5
این گفتار حکیمانه، حتی حکمت دانشمندان را زیادتر کرده و افراد تحصیل کرده را راهنمایی می کند تا بتوانند معنی گفتار حکما و مسائل مشکل دانشمندان را درک نمایند. .6
ترس خداوند، ابتدای حکمت است، اما مردم نادان ارزش حکمت و ادب را نمی دانند. .7
ای پسر من، نصیحت پدر خود را بشنو و تعلیمات مادرت را فراموش مکن. .8
تعلیمات آن ها مانند تاج عزت و جلال بر سر تو و گردنبند زیبایی و افتخار بر گردنت خواهند بود. .9
فرزندم، وقتی گناهکاران کوشش می کنند تو را فریب دهند، تسلیم نشو. .10
اگر بگویند: «بیا با هم متحد شویم تا یک نفر را بکشیم و کمین کنیم تا خون بی گناهان را بریزیم، .11
بیا تا مثل قبر آن ها را زنده زنده قورت کنیم و مانند مرگ بر سر آن ها نازل شویم، .12
هرگونه اموال گرانبها به دست می آوریم و خانه های خود را از اموال دزدی پُر می کنیم. .13
بیا باهم همدست شویم تا هرچه بدزدیم با هم تقسیم کنیم.» .14
فرزندم، با آن ها در یک راه مرو و از آن مردم دوری کن. .15
چونکه پای آن ها به خاطر شرارت می دود و برای ریختن خون شتاب می کند. .16
انداختن دام در مقابل چشمان یک پرنده کار بیهوده ای است. .17
اما این قبیل افراد، برای خود دام می نشانند، دامی که خودشان در آن هلاک خواهند شد. .18
دزدی، عاقبت باعث هلاکت دزد می شود. سرنوشت کسانی که با قتل و غارت زندگی می کنند، هلاکت و نابودی است. .19
حکمت در کوچه ها و در جاده ها با آواز بلند همه را صدا می زند. .20
در دروازۀ شهرها و هر جائی که مردم دور هم جمع می شوند، فریاد می کند: .21
«ای مردم نادان، تا کی می خواهید احمق باشید؟ تا به کی می خواهید از مسخره کردن دانش لذت ببرید؟ تا به کی مردم احمق از حکمت نفرت می کنند؟ .22
وقتی شما را صدا می کنم گوش بدهید. پندهای خوبی می دهم و آنچه می دانم به شما می آموزم. .23
چندین بار من شما را صدا کردم، نیامدید. دستهای خود را به طرف شما دراز کردم، پروا نکردید. .24
نصایح مرا نپذیرفتید و نخواستید که شما را اصلاح کنم. .25
پس، وقتی گرفتار شوید، به شما می خندم و هنگامی که دچار ترس و وحشت شوید، شما را مسخره می کنم. .26
وقتی ترس مثل طوفان به شما حمله کند و مصیبت مانند گردباد، دور شما را بگیرد، وقتی که به تنگدستی و پریشانی دچار شوید. .27
آن وقت مرا صدا خواهید کرد ولی جواب نخواهم داد. همه جا به دنبال من خواهید گشت، ولی مرا نخواهید یافت، .28
زیرا شما هرگز به حکمت توجه نکردید و از خداوند اطاعت ننمودید. .29
هیچ وقت با من مشورت نکردید و به نصیحت های من توجه ننمودید. .30
بنابراین، آنچه کاشته اید درو خواهید کرد و اعمال شما، شما را گرفتار می سازد. .31
مردم نادان که حکمت را قبول نمی کنند، نابود می شوند و بی توجهی آن ها، خود شان را هلاک خواهد کرد. .32
اما کسانی که به من گوش بدهند در آرامش زندگی خواهند کرد و از هیچ چیزی نخواهند ترسید.» .33

      Proverbs 1/31