Philippians 4/4     

بنابراین ای برادران عزیز، آرزوی دیدن شما را دارم. شما مایۀ خوشی و افتخار من هستید. ای عزیزان، همچنان در خداوند استوار باشید. .1
از «اِفُودیه» و «سینتیخی»، خواهران خود در خداوند استدعا دارم که با یکدیگر صلح و آشتی کنند. .2
و از تو ای همکار صمیمی، تقاضا می کنم که این دو زن را کمک کنی، زیرا آن ها با «کلیمانتوس» و دیگر همکاران من که در انتشار انجیل تلاش کرده اند، نام شان در کتاب زندگی ثبت شده است. .3
پیوسته در خداوند شاد باشید، باز هم می گویم خوش باشید! .4
مهربانی و ملایمت شما در رفتار تان با دیگران آشکار باشد. آمدن خداوند نزدیک است! .5
برای هیچ چیز تشویش نکنید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا تقدیم نمائید .6
و سلامتی خدا که مافوق فهم بشر است، دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد. .7
در خاتمه ای برادران، دربارۀ هر آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیکنام و هرچه عالی و قابل ستایش است، فکر کنید. .8
تمام چیزهایی را که از من آموختید و به دست آوردید یعنی آنچه را از من شنیدید سرمشق خود ساخته به عمل آورید که در این صورت خدایی که سرچشمۀ سلامتی است، با شما خواهد بود. .9
حالا که پس از مدتی دوباره مورد توجه قرار گرفته ام، خوشی بزرگی در خداوند یافته ام. البته شما همیشه نسبت به من علاقه و توجه داشته اید، اما فرصت ابراز آن را نیافتید. .10
من به احتیاجات شخصی خود اشاره نمی کنم، زیرا یاد گرفته ام در هر وضعی که باشم قناعت کنم. .11
من می دانم چگونه در فقر و بیچارگی و یا در سعادتمندی زندگی کنم، رمز زیستن در سیری و گرسنگی، در فراوانی و نیازمندی را فراگرفته ام. .12
من به وسیلۀ مسیح که مرا تقویت می کند، به انجام هر کاری قادر هستم. .13
اما شما لطف کرده شریک زحمات من شدید. .14
خود شما ای فیلپیان، خوب می دانید که در ابتدای انتشار انجیل وقتی من مقدونیه را ترک کردم، شما تنها کلیسایی بودید که در قبول مسئولیت دخل و خرج من با من همکاری کردید. .15
حتی زمانی که در تسالونیکی بودم یکی دو مرتبه مبلغی برای رفع احتیاجات من فرستادید. .16
من طالب پول شما نیستم؛ بلکه می خواهم به اجر نیکوکاری شما افزوده شود. .17
اعانۀ شما به دستم رسید و نه تنها کافی بلکه بیشتر از احتیاجاتم بود. هدیه ای را که توسط اپفرودیتُس فرستادید، احتیاج مرا رفع کرده است. عطایای شما هدیه ای خوشبو یعنی قربانی قبول شده و پسندیدۀ خداست .18
و خدای من همۀ احتیاجات شما را با ثروت بزرگ خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد. .19
پدر ما، خدا را، تا به ابد جلال باد، آمین. .20
به همۀ مقدسینی که به مسیح عیسی تعلق دارند سلام برسانید. برادرانی که با من هستند به شما سلام می رسانند. .21
همۀ مقدسین در اینجا و مخصوصاً ایماندارانی که در دربار امپراطور هستند، به شما سلام می رسانند. .22
فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد. .23

  Philippians 4/4