Philippians 2/4   

آیا در پیوستگی با مسیح دلگرم هستید؟ آیا محبت او مایۀ تسلی شماست؟ آیا با روح القدس مشارکت دارید؟ و آیا احساس مِهر و شفقت در بین شما وجود دارد؟ .1
پس تقاضا می کنم خوشی مرا به کمال برسانید و باهم یک فکر، محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته باشید. .2
هیچ عملی را از روی هم چشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی، دیگران را از خود بهتر بدانید. .3
به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید. .4
طرز تفکر شما در بارۀ زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد: .5
اگرچه او از ازل دارای اُلوهیت بود، اینرا غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، .6
بلکه خود را از تمام برتری های آن خالی نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. .7
چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ ـ حتی مرگ بر روی صلیب ـ را بپذیرد. .8
از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود و نامی را که مافوق جمیع نامهاست به او عطا فرمود. .9
تا اینکه همۀ موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی زانو بزنند. .10
و همه برای جلال خدای پدر، با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح، خداوند است. .11
بنابراین ای عزیزان من، همان طور که وقتی با شما بودم همیشه از من اطاعت می کردید، اکنون هم که از شما دور هستم، مهمتر است که از من اطاعت کنید و نجات خود را با ترس و لرز به کمال برسانید، .12
زیرا خداست که از لطف خود، هم اراده و هم قدرت هرکاری را در شما ایجاد می کند. .13
هر کاری را بدون شکایت و همهمه انجام دهید .14
تا در زمانی که همه گمراه و سرکش هستند، شما بدون تقصیر و گناه، فرزندان بی عیب خدا باشید و مانند ستارگان در دنیای تاریک بدرخشید. .15
پیام زندگی را همیشه در اختیار مردم بگذارید. اگر چنین کنید، من دلیلی خواهم داشت که در روز بزرگ مسیح به شما افتخار کنم، زیرا این نشان خواهد داد که کار و زحمت من بی فایده نبوده است. .16
و حتی اگر لازم باشد که خون من مانند شراب وقف شده روی هدیۀ قربانی ایمان شما ریخته شود، در انجام این کار خوشحالم و با شما خوشی می کنم. .17
شما هم خوشحال باشید و با من خوشی کنید. .18
در عیسی خداوند امیدوار هستم که به زودی تیموتاوس را پیش شما بفرستم تا با آگاهی از احوال شما آسوده خاطر شوم. .19
او تنها کسی است که احساسات مرا درک می کند و واقعاً در فکر شماست. .20
دیگران همه به فکر خود هستند نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح! .21
شما تیموتاوس را خوب می شناسید و می دانید که او چگونه مانند یک پسر نسبت به پدر خود، در انتشار انجیل به من خدمت کرده است. .22
پس امیدوارم به مجرد این که وضع من معلوم شود او را پیش شما بفرستم .23
و در خداوند اطمینان دارم که خود من نیز به زودی نزد شما خواهم آمد. .24
لازم دانستم اپفرودیتُس را که برادر و همکار و همقطار من بوده است و شما او را برای خدمت من و رفع احتیاجاتم فرستاده بودید، نزد شما برگردانم. .25
زیرا او برای همۀ شما دلتنگ شده و از اینکه از بیماری او باخبر گشته اید، ناراحت شده است. .26
واقعاً او مریض و حتی مشرف به مرگ بود، اما خدا بر او رحم کرد و نه تنها بر او، بلکه بر من نیز رحم فرمود، مبادا این غم بر غم های دیگر من افزوده شود. .27
پس می خواهم هرچه زودتر او را پیش شما بفرستم تا شما با دیدن او بار دیگر خوشحال شوید و به این وسیله غم من هم کمتر خواهد شد. .28
پس با خوشی او را به عنوان برادری در خداوند بپذیرید. به اشخاص مثل او احترام بگذارید، .29
زیرا او نزدیک بود در راه خدمت مسیح جان بسپارد و برای اینکه نقص خدمت شما را به من جبران کند، جان خود را به خطر انداخت. .30

  Philippians 2/4