Philippians 1/4   

از طرف پولُس و تیموتاوس ـ غلامان مسیح عیسی ـ به همۀ مقدسین شهر فیلپی که در مسیح عیسی هستند و رهبران و خادمان آن ها. .1
از طرف خدای پدر و عیسی مسیح خداوند فیض و سلامتی به شما باد. .2
هر وقت که شما را به یاد می آورم خدا را شکر می کنم؛ .3
و در تمام دعاهایم نام شما را با شادمانی ذکر می کنم .4
و به خاطر همکاری شما در انتشار انجیل که از اولین روز شنیدن آن تا به حال ادامه دارد، خدا را سپاس می گویم. .5
من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی شروع کرد، تا روز عیسی مسیح، آن را به کمال می رساند. .6
من حق دارم که دربارۀ شما چنین احساسی داشته باشم، زیرا همیشه شما در دل من هستید و من چه در زندان و چه به دفاع و پشتیبانی از انجیل مشغول باشم، شما را شریکان خود در فیض خدا می دانم. .7
خدا شاهد است که تا چه اندازه با احساسات گرمی که مسیح عیسی در من ایجاد کرده است، آرزوی دیدن شما را دارم .8
و دعایم این است که محبت شما همراه با آگاهی و کمال دانایی همچنان رشد کند، .9
تا همه چیز را بیازمائید و عالیترین آن ها را انتخاب کنید. آن وقت در روز بزرگ مسیح بی عیب و بی تقصیر خواهید بود. .10
همچنین دعا می کنم که زندگی شما از ثمرات عدالت که به وسیلۀ عیسی مسیح به دست می آید و برای جلال و ستایش خداست، پُر گردد. .11
ای برادران، می خواهم بدانید که آنچه به سر من آمده است در واقع به پیشرفت انجیل کمک کرده است، .12
تا آنجا که تمام اعضای گارد امپراطوری و دیگران نیز می دانند که من در خدمت مسیح و به خاطر او زندانی شده ام. .13
و از طرف دیگر بسیاری برادران مسیحی به سبب حبس من به قدری قویدل شده اند که جرأت می کنند پیام خدا را بدون ترس اعلام کنند. .14
البته بعضی ها، از روی حسادت و رقابت، به مسیح بشارت می دهند، ولی دیگران این کار را با حُسنِ نیت انجام می دهند. .15
اینها از روی محبت چنین می کنند، زیرا می دانند که من به جهت دفاع از انجیل در اینجا افتاده ام. .16
ولی آن ها از روی هم چشمی به مسیح بشارت می دهند، نه از روی صمیمیت، زیرا گمان می کنند از این راه می توانند بار زحمت مرا در زندان سنگین تر سازند. .17
چه اهمیت دارد؟ از هر راهی باشد، خواه از روی نیت درست یا نادرست، مسیح به مردم اعلام می شود و این امر برای من مایۀ خوشی است. بلی، من شاد هستم و همچنان خوشی خواهم کرد، .18
زیرا می دانم که به وسیلۀ دعاهای شما و به یاری روح عیسی مسیح، این امر به نجات من تمام خواهد شد. .19
زیرا انتظار زیاد و امید من این است که در هیچ چیز خجالت نکشم، بلکه حالا با دلیری کامل مانند همیشه مسیح را در وجود خود جلال دهم ـ خواه با مرگ من باشد خواه با زندگی من. .20
زیرا مقصود من از زندگی، مسیح است و مردن نیز به نفع من تمام می شود. .21
اما اگر با زنده ماندن بتوانم کار ارزنده ای انجام دهم، من نمی دانم کدام را انتخاب کنم. .22
بین دو راهی گیر آمده ام، آرزو دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است، .23
اما به خاطر شما زنده ماندن من لازم تر است. .24
با چنین اعتمادی یقین دارم که زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با شما خواهم بود؛ .25
تا به وسیلۀ آمدن دوباره من دلایل افتخار شما به من در مسیح عیسی زیادتر گردد. .26
به هر حال، طوری زندگی کنید که رفتار شما شایستۀ انجیل مسیح باشد و من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم، می خواهم دربارۀ شما بشنوم که در یگانگی روح پابرجا هستید و با همآهنگی پیوسته دست به دست یکدیگر داده به خاطر ایمان انجیل تلاش می کنید. .27
به هیچ وجه از مخالفین نترسید، زیرا این دلیری شما، به آن ها ثابت می کند که به سوی هلاکت می روند و شما نجات خواهید یافت و آن هم از طرف خداست. .28
چون این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه به خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید، .29
زیرا شما نیز به همان مبارزه ای داخل شده اید که من داشتم و شما ناظر آن بودید و اطلاع دارید که هنوز هم گرفتار آن هستم. .30

      Philippians 1/4