Philemon 1/1     

از طرف پولُس که به خاطر عیسی مسیح زندانی است و تیموتاوس برادر ما به دوست و همکار ما فِلیمون .1
و به کلیسایی که در خانۀ تو تشکیل می شود و به خواهر ما «اپفیه» و همکار ما «اَرخیپُس»، این رساله تقدیم می گردد. .2
از طرف پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند، فیض و سلامتی به شما باد. .3
هر وقت که دعا می کنم، نام تو را به زبان می آورم و پیوسته خدای خود را شکر می کنم، .4
چون از محبت تو و ایمانی که به عیسی خداوند و جمیع مقدسین داری آگاه هستم. .5
و دعای من این است که اتحاد ما با هم در ایمان باعث شود که دانش ما به همۀ برکاتی که در مسیح داریم افزوده شود. .6
ای برادر، محبت تو برای من خوشی بزرگ و دلگرمی بسیار پدید آورده است، زیرا دل های مقدسین به وسیلۀ تو، نیرویی تازه گرفته است. .7
بنابراین اگرچه من در مسیح حق دارم که جسارت کرده امر کنم که وظایف خود را انجام دهی، .8
اما به خاطر محبت، صلاح می دانم از تو درخواست کنم: من، پولُس که سفیر مسیح عیسی و در حال حاضر به خاطر او زندانی هستم، .9
از جانب فرزند خود «اونیسیموس»، که در زمان حبس خود پدر روحانی او شدم، از تو تقاضائی دارم. .10
او زمانی برای تو مفید نبود، ولی اکنون هم برای تو و هم برای من مفید است. .11
اکنون که او را پیش تو روانه می کنم، مثل این است که قلب خود را برای تو می فرستم. .12
خوشحال می شدم که او را پیش خود نگاه دارم تا در این مدتی که به خاطر انجیل زندانی هستم، او به جای تو مرا خدمت کند. .13
اما بهتر دانستم که بدون موافقت تو کاری نکنم تا نیکویی تو نه از روی مجبوریت، بلکه داوطلبانه باشد. .14
شاید علت جدایی موقت او از تو این بود که او را برای همیشه بازیابی! .15
و البته نه مثل یک غلام، بلکه بالا تر از آن یعنی به عنوان یک برادر عزیز. او مخصوصاً برای من عزیز است و چقدر بیشتر باید برای تو به عنوان یک انسان و یک برادر مسیحی عزیز باشد. .16
پس اگر مرا دوست واقعی خود می دانی، همان طوری که مرا می پذیرفتی او را بپذیر. .17
و اگر به تو بدی کرده است یا چیزی به تو قرضدار است آن را به حساب من بگذار. .18
من این را با دست خودم می نویسم: «من، پولُس آن را به تو پس خواهم داد.» نمی گویم که تو حتی جان خود را هم به من مدیون هستی. .19
ای برادر، چون در خداوند متحد هستیم و می خواهم از تو بهره ای ببینم، به عنوان یک برادر مسیحی به قلب من نیروی تازه ای ببخش. .20
من با اعتماد به اطاعت تو و با دانستن اینکه آنچه من می گویم و حتی بیشتر از آن را هم انجام خواهی داد، این را به تو می نویسم. .21
در ضمن، اطاقی برای من آماده کن، زیرا امیدوارم که خدا دعاهای شما را مستجاب کرده، مرا به شما برگرداند. .22
«اِپَفراس» که به خاطر مسیح عیسی با من در زندان است به تو سلام می رساند .23
و همچنین همکاران من «مرقُس»، «اَرِستَرخُس»، «دیماس» و «لوقا» به تو سلام می رسانند. .24
فیض عیسی مسیح خداوند با روح شما باد. .25

      Philemon 1/1