Luke 3/24   

در پانزدهمین سال حکومت طیبریوس امپراطور وقتی پنطیوس پیلاطُس والی یهودیه و هیرودیس والی ولایت جلیل و برادرش فیلیپُس والی ولایات ایتوریه و نواحی ترخونیتس و لیسانیوس والی آبلیه بود، .1
یعنی در زمانی که حناس و قیافا کاهنان اعظم بودند، کلام خدا در بیابان به یحیی پسر زکریا رسید. .2
او به تمام ناحیه اطراف دریای اُردن می رفت و اعلام می کرد که مردم توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند. .3
آنچنان که در کتاب اشعیای نبی آمده است: «شخصی در بیابان فریاد می زند: راهی برای خداوند آماده سازید، طریق او را راست نمایید. .4
دره ها پُر شوند، کوهها و تپه ها صاف گردند، کجی ها راست خواهند شد، راههای ناهموار هموار خواهند گشت .5
و همۀ آدمیان نجات خدا را خواهند دید.» .6
مردم زیادی بیرون می آمدند تا از دست یحیی تعمید بگیرند. او به ایشان گفت: «ای مارها، چه کسی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بگریزید؟ .7
پس توبۀ خود را با ثمراتی که ببار می آورید نشان دهید و پیش خود نگوئید که ما پدری مانند ابراهیم داریم، بدانید که خدا قادر است از این سنگها فرزندانی برای ابراهیم بیافریند. .8
تیشه بر ریشۀ درختان گذاشته شده و هر درختی که میوۀ خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افگنده خواهد شد.» .9
مردم از او پرسیدند: «پس تکلیف ما چیست؟» .10
او جواب داد: «آن کسی که دو پیراهن دارد، یکی را به کسی که ندارد بدهد و هرکه خوراک دارد نیز همچنین کند.» .11
جزیه گیران هم برای گرفتن تعمید آمدند و از او پرسیدند: «ای استاد، ما چه باید بکنیم؟» .12
به ایشان گفت: «بیش از آنچه مقرر شده مطالبه نکنید.» .13
عساکر هم پرسیدند: «ما چه کنیم؟» به آنها گفت: «از کسی به زور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید.» .14
مردم در انتظار بسر می بردند و از یکدیگر می پرسیدند که آیا یحیی، مسیح وعده شده است یا نه. .15
اما او چنین جواب داد: «من شما را در آب تعمید می دهم اما کسی خواهد آمد که از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که بند بوت او را باز کنم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. .16
او شاخی خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک کند و گندم را در انبار جمع نماید، اما کاه را در آتشی خاموش نشدنی خواهد سوزانید.» .17
یحیی با راههای بسیار و گوناگون مردم را تشویق می کرد و به آن ها بشارت می داد .18
اما هیرودیس، که بر سر موضوع زن برادر خود هیرودیا و زشتکاری های دیگرش از طرف یحیی ملامت شده بود، .19
با انداختن یحیی به زندان مرتکب کاری بدتر از همه شد. .20
پس از آنکه همه تعمید گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود که آسمان باز شد .21
و روح القدس به صورت کبوتری بر او نازل شد و صدایی از آسمان آمد: «تو پسر عزیز من هستی. از تو خوشنودم.» .22
وقتی عیسی خدمت خود را شروع کرد، تقریباً سی سال از عمرش گذشته بود و برحسب گمان مردم او پسر یوسف بود و یوسف پسر هالی، .23
پسر مَتات، پسر لاوی، پسر مَلکی، پسر یَنا، پسر یوسف، .24
پسر مَتاتیا، پسر عاموس، پسر ناحوم، پسر حَسلی، پسر نَجی، .25
پسر مَئَت، پسر مَتاتیا، پسر شِمعی، پسر یوسف، پسر یهودا، .26
پسر یوحَنا، پسر ریسا، پسر زِرُبابل، پسر سِئَلتی ئیل، پسر نِیری، .27
پسر مَلکی، پسر اَدی، پسر قوسام، پسر ایلمودام، پسر عیر، .28
پسر یوسی، پسر ایلعازَر، پسر یوریم، پسر مَتات، پسر لاوی، .29
پسر شَمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر ایلیاقیم، .30
پسر مَلیا، پسر مینان، پسر مَتاتا، پسر ناتان، پسر داود، .31
پسر یِسی، پسر عوبید، پسر بوعَز، پسر شَلمون، پسر نحشون، .32
پسر عمیناداب، پسر ارام، پسر حِزرون، پسر فارِز، پسر یهودا، .33
پسر یعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهیم، پسر تارح، پسر ناحور، .34
پسر سِروج، پسر رَعو، پسر فِلِج، پسر عابِر، پسر صالَح، .35
پسر قینان، پسر اَرفَکشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر لامَک، .36
پسر متوشالح، پسر خنوخ، پسر یارِد، پسر مَهللئیل، پسر قینان، .37
پسر انوش، پسر شیت، پسر آدم بود و آدم از خدا بود. .38

  Luke 3/24