Leviticus 18/27   

خداوند به موسی فرمود که به قوم اسرائیل بگوید: «من خداوند، خدای شما هستم. .1
خداوند به موسی فرمود که به قوم اسرائیل بگوید: «من خداوند، خدای شما هستم. .2
از کارهای مردم مصر که در کشور شان زندگی می کردید، پیروی نکنید. یا از کارهای کنعانیان که شما را در سرزمین شان می برم، تقلید ننمائید. .3
احکام مرا بجا آورید و از فرایض من اطاعت کنید، زیرا من خداوند، خدای شما هستم. .4
پس از احکامی که به شما می دهم و از قوانینی که برای تان وضع می کنم پیروی نمائید تا زندگی خود را حفظ کنید. .5
هیچ کسی نباید با شخصی که محرم او است همبستر شود. .6
با مادرت همبستر مشو، زیرا با این عمل، مادر خود را بی عصمت می سازی. .7
اگر با زنان دیگر پدرت همبستر شوی پدرت را بی حرمت می کنی. .8
با خواهر یا خواهر نا سکه ات، چه دختر پدرت باشد چه از مادرت، چه در خانه تولد یافته باشد چه در خارج، نباید همبستر شوی. .9
با دختر پسرت و یا دختر دخترت همبستر نشوی، زیرا که این کار سبب بی عفتی آن ها و رسوائی خودت می شود. .10
با دختر زن پدرت همبستر مشو، زیرا آن دختر هم خواهر تو است. .11
با عمه که خواهر پدرت یا خاله که خواهر مادرت است همبستر مشو. .12
با عمه که خواهر پدرت یا خاله که خواهر مادرت است همبستر مشو. .13
با زن کاکایت که او هم بجای عمه ات می باشد همبستر مشو. .14
با عروست همبستر مشو، چون او زن پسرت است. .15
با زن برادرت همبستر مشو، زیرا با این کارت برادرت را بی حرمت می سازی. .16
اگر با زنی رابطۀ جنسی داشته ای نباید با دختر یا نواسۀ او همبستر شوی، چون ایشان از اقارب نزدیک او می باشند و این عمل قبیحی است. .17
تا زمانی که زنت زنده است نباید با خواهر او عروسی کنی. .18
با زنی که عادت ماهانه دارد همبستر مشو. .19
تو نباید با زن یک شخص دیگر همبستر شوی، زیرا که بوسیلۀ او نجس می شوی. .20
هیچ یک از فرزندانت را برای خدای مولک بر قربانگاه او نسوزان، چون این عمل نام خداوند، خدای ترا بی حرمت می سازد. .21
هیچ مردی نباید با مرد دیگری رابطۀ جنسی داشته باشد، زیرا خدا از این کار نفرت دارد. .22
هیچ زن یا مردی نباید با حیوانی رابطۀ جنسی داشته باشد، چون با این عمل خود را نجس می سازد و این یک کار بسیار زشت است. .23
با این اعمال خود را نجس نسازید، زیرا بخاطر همین کار است که می خواهم همه اقوامی را که در این سرزمین زندگی می کنند بیرون رانده شما را در آن جای دهم. .24
آن سرزمین بخاطر اعمال زشت آن ها آلوده شد، بنابران می خواهم همه ساکنین آنجا را به سزای اعمال شان رسانده آن ها را از آنجا بیرون اندازم. .25
همگی باید قوانین و احکام مرا بجا آورده از ارتکاب اعمال زشت خودداری کنند. چه بیگانه باشند چه اسرائیلی. .26
زیرا با اعمال قبیح آن مردمی که پیش از شما در آنجا بودند، آن سرزمین آلوده شد. .27
و شما هم اگر به آن گونه اعمال دست بزنید و آن سرزمین را آلوده کنید، مثل آن مردم از آنجا بیرون افگنده می شوید. .28
زیرا هر کسی که مرتکب یکی از این اعمال زشت شود از بین قوم طرد می گردد. .29
لهذا هرگز با ارتکاب اعمال قبیح آن مردم خود را آلوده نسازید، بلکه فرایض و اوامر مرا بجا آورید، زیرا من خداوند، خدای شما هستم.» .30

  Leviticus 18/27