Lamentations 5/5     

خداوندا، بیاد آور که چه بلائی بر سر ما آمده است. ببین که چگونه خوار و رسوا شده ایم. .1
سرزمین موروثی ما به دست بیگانگان افتاده است و در خانه های ما مردم بیگانه زندگی می کنند. .2
ما یتیم شده ایم. پدران خود را از دست داده ایم و مادران ما بیوه شده اند. .3
آبِ خود را در بدل نقره می نوشیم و هیزم ما به ما فروخته می شود. .4
بار سختی و زحمت را بر دوش خود می کشیم. خسته و ناتوان شده ایم و آسایش نداریم. .5
پیش مردم مصر و آشور دست دراز کردیم تا لقمه نانی به ما بدهند و زنده بمانیم. .6
پدران ما گناه کردند و از بین رفتند و حالا ما جرم گناه آن ها را می پردازیم. .7
غلامان ما بر ما حکومت می کنند و کسی نیست که ما را از زیر تسلط آن ها برهاند. .8
از ترس شمشیر رهزنان بیابان، نان خود را با خطر جان به دست می آوریم. .9
از شدت گرسنگی در تب می سوزیم و پوست بدن ما همچون تنور، داغ است. .10
دشمنان زنان و دختران جوان ما را در سهیون و شهرهای یهودا بی عفت کرده اند. .11
رهبران ما را از دستهای شان به دار آویخته و به مو سفیدان ما بی احترامی کرده اند. .12
از جوانان ما در آسیاب کار می گیرند و اطفال ما در زیر بار گران هیزم اُفتان و خیزان راه می روند. .13
مردان سالخوردۀ ما دیگر در کنار دروازۀ شهر دیده نمی شوند و جوانان از نغمه سرائی دست کشیده اند. .14
نشاط و سُرُور از دلهای ما رخت بربسته و رقص و پایکوبی ما به ماتم تبدیل شده است. .15
وای بر ما که گناه کردیم و تاج جلال و افتخار را از دست دادیم. .16
دلهای ما بیتاب و چشمان ما تار گشته اند، .17
زیرا کوه سهیون ویران و محل گشت و گذار شغالان شده است. .18
خداوندا، تو فرمانروای ابدی جهان هستی و تاج و تخت تو بیزوال است. .19
چرا ما را برای همیشه از یاد بردی؟ چرا ما را در این مدت طولانی ترک کردی؟ .20
ای خداوند، ما را دوباره بسوی خود بازگردان و سعادت از دست رفتۀ ما را اعاده فرما. .21
آیا ما را بکلی ترک کرده ای؟ آیا تو بی نهایت بر ما خشمگین هستی؟ .22

  Lamentations 5/5