John 15/21   

من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. .1
هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوۀ بیشتری به بار آورد. .2
شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید. .3
در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه ای نمی تواند بخودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند، شما نیز نمی توانید ثمر بیاورید مگر آنکه در من بمانید. .4
من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هرکه در من بماند و من در او، میوۀ بسیار می آورد چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید. .5
اگر کسی در من نماند مانند شاخه ای به دور افگنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می اندازند و می سوزانند. .6
اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند هرچه می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. .7
جلال پدر من در این است که شما میوۀ فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. .8
همانطور که پدر مرا دوست داشته است من هم شما را دوست داشته ام. در محبت من بمانید. .9
اگر مطابق احکام من عمل کنید در محبت من خواهید ماند، همانطور که من احکام پدر را اطاعت نموده ام و در محبت او ساکن هستم. .10
این چیزها را به شما گفته ام تا خوشی من در شما باشد و خوشی شما کامل گردد. .11
حکم من اینست که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم. .12
محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. .13
شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. .14
دیگر شما را بنده نمی خوانم زیرا بنده نمی داند اربابش چه می کند. من شما را دوستان خود خوانده ام زیرا هرچه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. .15
شما مرا برنگزیده اید بلکه من شما را برگزیده ام و مقرر کردم که بروید و ثمر بخش باشید ـ ثمری که دائمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. .16
حکم من برای شما اینست که یکدیگر را دوست بدارید. .17
اگر دنیا از شما نفرت دارد بدانید که پیش از شما از من نفرت داشته است. .18
اگر شما متعلق به این دنیا می بودید دنیا متعلقان خود را دوست می داشت، اما چون شما از این دنیا نیستید و من شما را از دنیا برگزیده ام، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. .19
آنچه را گفتم به خاطر بسپارید: غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند به شما نیز آزار خواهند رسانید و اگر از تعالیم من پیروی کردند از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. .20
چون شما به من تعلق دارید آن ها با شما چنین رفتاری خواهند داشت زیرا فرستندۀ مرا نمی شناسند. .21
اگر من نمی آمدم و با آن ها سخن نمی گفتم آن ها گناهی نمی داشتند، ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند. .22
کسی که از من نفرت داشته باشد از پدر من نیز نفرت دارد. .23
اگر در میان آنها کارهایی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام آن ها نیست انجام نمی دادم گناهی نمی داشتند ولی آن ها آن کارها را دیده اند ولی با وجود این، هم از من و هم از پدر من نفرت دارند. .24
و به این ترتیب تورات آن ها که می گوید: «بی جهت از من نفرت دارند» تمام می شود. .25
اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او دربارۀ من شهادت خواهد داد .26
و شما نیز شاهدان من خواهید بود زیرا از ابتدا با من بوده اید. .27

  John 15/21