Job 8/42   

آنگاه بِلدَدِ شوحی جواب داد: .1
«ایوب، تا بکی این حرفها را می زنی؟ سخنان تو مثل باد هوا است. .2
خدا هرگز بی عدالتی نمی کند. خدای قادر مطلق همیشه راست و با انصاف است. .3
فرزندانت در برابر خدا گناهی کردند و خدا آن ها را طبق عمل شان جزا داد. .4
اگر تو طالب خدای قادر مطلق باشی، با دعا و زاری به او رجوع کنی .5
و اگر به پاکی و راستکاری زندگی کنی، آنوقت خدا یقیناً به کمک تو می شتابد و به عنوان پاداش، خانواده ات را به تو اعاده می کند. .6
و بیشتر از آنچه که در ابتدا داشتی به تو می دهد. .7
از بزرگان و مو سفیدان بپرس و از تجربۀ آن ها بیاموز. .8
زیرا ما یک مدت کوتاهی زندگی کرده ایم، معلومات ما بسیار کم است و عمر ما بر روی زمین همچون سایه ای زود گذر است. .9
از حکمت گذشتگان تعلیم بگیر و سخنان حکیمانۀ آن ها را سرمشق خود قرار بده. .10
در جائی که آب نباشد، نَی نمی روید و آن را در خارج از جبه زار نمی توان یافت. .11
اگر آب خشک شود، حتی پیش از آنکه وقت بریدن آن برسد، پژمرده می گردد. .12
عاقبت کسانی که خدا را ترک می کنند، به همین ترتیب است و دیگر امیدی برای شان باقی نمی ماند. .13
این مردم به کسانی می مانند که به تار عنکبوت اعتماد می کنند. .14
اگر به آن تکیه کنند می افتند و اگر از آن آویزان شوند، آن ها را نگاه نمی دارد. .15
شخص شریر مثل علفی است که در زیر شعاع آفتاب تازه می گردد و شاخه هایش در باغ پهن می شوند. .16
در بین سنگها ریشه می دواند و ریشه هایش بدور آن ها محکم می پیچند. .17
اما اگر از بیخ کنده شود، دیگر کسی بیاد نمی آورد که آن علف در آنجا بوده است. .18
بلی، سرنوشت مردم بی خدا هم به همین طریق است و دیگران می آیند و جای شان را می گیرند. .19
خدا مردم راستکار را هرگز ترک نمی کند و نه دست شریران را می گیرد. .20
لبانت را پُر خنده می سازد و از خوشی فریاد می زنی. .21
بدخواهانت را شرمنده و خانۀ شریران را ویران می کند.» .22

  Job 8/42