Job 39/42   

آیا می دانی که بُز کوهی چه وقت می زاید؟ آیا وضع حمل آهو را مشاهده کرده ای؟ .1
آیا می دانی که چند ماه چوچۀ خود را در شکم حمل می کند و چه وقت آن را بدنیا می آورد؟ .2
چه وقت از درد زایمان فارغ می شود و چه وقت می زاید؟ .3
چوچه ها در صحرا بزرگ و قوی می شوند. بعد از پدر و مادر جدا شده دیگر بر نمی گردند. .4
چه کسی به خرهای وحشی آزادی داد و آن ها را رها کرد؟ .5
من بیابان را خانۀ شان و شوره زارها را مسکن شان ساختم. .6
شور و غوغای شهر را دوست ندارند و صدای چوپان به گوش شان نمی رسد. .7
دامنۀ کوهها چراگاه آن است و در آنجا در تلاش سبزه می باشند. .8
آیا گاو وحشی می خواهد که خدمت ترا کند؟ آیا در کنار آخور تو می خوابد؟ .9
آیا می توانی آن گاو را با ریسمان ببندی تا زمینت را قلبه کند؟ .10
آیا به قوت زیادش اعتماد داری که کارهایت را به او حواله کنی؟ .11
آیا باور می کنی که اگر او را بفرستی محصولت را می آورد و در خرمنگاه جمع می کند؟ .12
شترمرغ با غرور بال می زند، اما پرو بال آن طوری نیست که بتواند پرواز کند. .13
شترمرغ به روی زمین تخم می دهد تا خاک آن را گرم نگهدارد. .14
غافل از اینکه ممکن است کسی آن را زیر پا کند یا ذریعۀ کدام حیوان وحشی پایمال شود. .15
با چوچه های خود با خشونت رفتار می کند که گوئی از خودش نیستند و به زحمتی که کشیده بی تفاوت است. .16
زیرا خدا به او شعور نداده و او را از عقل محروم کرده است. .17
اما هرگاه بالهای خود را باز کند و بدود، هیچ اسپ و سوارکار به او رسیده نمی توانند. .18
آیا تو به اسپ نیرویش را داده ای؟ آیا تو گردنش را با یال پوشانده ای؟ .19
آیا تو او را وادار می سازی که مثل ملخ جست و خیز بزند و شیهۀ مهیب بکشد؟ .20
می بینی که چگونه با غرور سُم خود را بر زمین می کوبد و از نیروی خود لذت می برد و به جنگ می رود. .21
ترس در دلش راه ندارد و بدون هراس با شمشیر مقابله می کند. .22
از سرو صدای اسلحه و برق نیزه و گرز نمی ترسد. .23
با شنیدن صدای نعرۀ جنگ، دیگر آرام نمی گیرد و با خشم و هیجان به میدان محاربه می شتابد. .24
با هر صدای شیپور شیهه می کشد و از دور بوی جنگ به مشامش می رسد و فریاد و خروش فرماندهان، او را به هیجان می آورد. .25
آیا به شاهین تو آموخته ای که چگونه پرواز کند و بالهای خود را به سوی جنوب بگشاید؟ .26
آیا عقاب به فرمان تو آشیانۀ خود را بر فراز قلۀ بلند می سازد؟ .27
ببین که چطور بالای صخره ها خانه می سازد و بر سنگهای تیز می نشیند. .28
از آنجا شکار خود را زیر نظر می گیرد و چشمان تیزبینش از دور آن را می بیند. .29
جائی که لاشه باشد، حاضر می شود و چوچه هایش خون آن را می مکند.» .30

  Job 39/42