Job 36/42   

لحظه ای حوصله کن و آنچه را در مورد خدا می گویم بشنو. .1
لحظه ای حوصله کن و آنچه را در مورد خدا می گویم بشنو. .2
معلومات من وسیع است و به این وسیله می خواهم به تو ثابت کنم که خدا، خالق من، عادل است. .3
من که در برابر تو ایستاده ام، دروغ نمی گویم و همه سخنان من عین حقیقت است. .4
خدا واقعاً قادر است و کسی را ذلیل و خوار نمی شمارد. .5
اشخاص شریر را زنده نمی گذارد و به داد مردم مظلوم می رسد. .6
به مردمان نیک توجه دارد و آن ها را به تخت پادشاهی می نشاند و تا ابد سرفراز می سازد. .7
اما اگر به مصیبتی گرفتار و اسیر شوند، .8
خدا خطا و گناه شان را که از روی غرور کرده اند، به رخ آن ها می کشد. .9
گوشهای شان را باز می کند تا هدایات او را بشنوند و از کارهای خطا دست بکشند. .10
هرگاه آن ها از امر او اطاعت کنند و بندگی او را نمایند، در آنصورت در تمام عمر خود سعادتمند و خوشحال خواهد بود. .11
اما اگر نافرمانی کنند با شمشیر کشته می شوند و در نادانی می میرند. .12
آنهائی که خدا را نمی شناسند، همیشه خشمگین هستند و حتی در وقت هلاکت هم از خدا کمک نمی طلبند. .13
در جوانی می میرند و عمر شان با ننگ و رسوائی ختم می شود. .14
اما خدا رنجدیدگان را از سختی و زحمت نجات می دهد و در حقیقت وقتی که رنج می بینند گوشهای شان را باز می کند. .15
خدا ترا از رنج و مصیبت رهانید و در جائی آورد که خوشبخت و آرام باشی و سُفرۀ ترا با نعمت های خود پُر کرد. .16
اما حالا تو بخاطر شرارتت سزاوار مجازات هستی. .17
پس احتیاط کن که مبادا با رشوت و ثروت از راه راست منحرف شوی. .18
ناله و فریاد تو سودی ندارد و با قدرت خود نمی توانی از مصیبت رهائی یابی. .19
در آرزوی فرا رسیدن شب مباش، چرا که شب وقت هلاکت ملتها است. .20
به راه گناه مرو، زیرا بخاطر گناه بود که تو به این مصیبت ها گرفتار شدی. .21
بدان که خدا، قادر متعال و معلمی است که همتا ندارد. .22
کسی به او گفته نمی تواند که چه کند و یا او را متهم به بی عدالتی نماید. .23
مردم همیشه کارهای خدا را تمجید کرده اند و تو هم باید او را بخاطر کارهایش ستایش کنی. .24
دست قدرت او را می توان از دور مشاهده کرد. .25
ما عظمت خدا را به کلی درک کرده نمی توانیم و آغاز موجودیت او به کسی معلوم نیست. .26
او آب را بصورت بخار به هوا می فرستد و از آن قطرات باران را می سازد. .27
بعد ابر ها باران را به فراوانی برای انسان می ریزند. .28
کسی نمی داند که ابر ها چگونه پهن می شوند و غرش رعد چطور از آسمان که خلوتگاه خدا است، بر می خیزد. .29
می بینید که چگونه آسمان را با برق روشن می سازد، اما اعماق بحر همچنان تاریک می ماند. .30
خدا رزق مردم را مهیا کرده به فراوانی به آن ها می دهد. .31
برق را با دستهای خود می گیرد و به هدف می زند. .32
رعد فرارسیدن طوفان را اعلام می کند و حیوانات هم از آمدن آن آگاه می شوند. .33

  Job 36/42