Job 35/42   

الیهو به ادامۀ سخنان خود گفت: .1
«ایوب، آیا جایز است که ادعا می کنی: «من در نظر خدا بی عیب هستم.» .2
یا به خدا می گوئی: «اگر گناه کنم بر تو چه تأثیر دارد و چه فایده اگر گناه نکنم؟» .3
من به تو و به دوستانت که همراه تو هستند، جواب می دهم. .4
به آسمان نگاه کن و ببین که ابر ها چقدر بلند هستند. .5
اگر گناه کنی، گناه تو چه صدمه ای به خدا می رساند؟ اگر خطاهای تو زیاد شوند، بر او چه تأثیر دارد؟ .6
یا اگر پاک باشی چه فایده ای به او می رسانی و چه چیزی به او می بخشی؟ .7
بدی و خوبی تو در انسانها تأثیر می کند. .8
وقتی مردم ظلم می بینند، فریاد بر می آورند و می نالند و می خواهند که کسی به آن ها کمک کند. .9
اما آن ها برای کمک به سوی خدائی که خالق شان است و در تیره ترین روزهای زندگی به آن ها امید می بخشد .10
و آن ها را داناتر از حیوانات و پرندگان هوا ساخته است، رجوع نمی کنند. .11
آن ها فریاد می زنند، اما خدا فریاد شان را نمی شنود، زیرا اشخاص مغرور و شریر هستند. .12
فریاد شان سودی ندارد، چرا که خدای قادر مطلق نه فریاد آن ها را می شنود و نه به آن توجه می کند. .13
تو می گوئی که خدا را دیده نمی توانی، اما صبر کن، او به دعوای تو رسیدگی می کند. .14
تو فکر می کنی که خدا بدکاران را جزا نمی دهد و به گناه شان توجه نمی کند. .15
این حرفها همه پوچ و بی معنی اند و تو از روی نادانی حرف می زنی. .16

  Job 35/42