Job 34/42   

الیهو به سخنان خود ادامه داده گفت: .1
«ای مردان دانا، به سخنان من گوش بدهید و ای عاقلان بشنوید! .2
همانطوریکه مزۀ غذا با زبان احساس می شود، گوش هم سخنان را تشخیص می دهد. .3
پس ما باید آنچه را که درست است انتخاب کنیم و چیزهای خوب را اختیار نمائیم. .4
ایوب گفت: «من بیگناه هستم و خدا مرا از حق من محروم کرده است. .5
باوجودیکه تقصیری ندارم، اما خدا مرا دروغگو می شمارد. گرچه خطائی از من سر نزده است، ولی زخمهای علاج ناپذیر در بدن خود دارم.» .6
آیا کسی را دیده اید که مثل ایوب سخنان تمسخرآمیز بزند؟ .7
او همنشین مردم شریر است و با اشخاص بد سر و کار دارد. .8
او می گوید: «چه فایده که انسان رضامندی خدا را حاصل کند؟» .9
ای کسانی که دارای عقل و شعور هستید سخنان مرا بشنوید. خدای قادر مطلق هرگز ظلم و بدی نمی کند. .10
او هر کسی را مطابق اعمالش مکافات می دهد و هر انسان را طوریکه سزاوار است، مجازات می کند. .11
خدای قادر مطلق بدی را نمی پسندد و بی عدالتی نمی کند. .12
اختیار تمام دنیا در دست او است و با قدرت خود جهان را اداره می کند. .13
اگر خدا اراده کند و روح و نَفَس خود را از انسان پس بگیرد، .14
همۀ انسانها هلاک می شوند و به خاک بر می گردند. .15
اگر شعور دارید گوش کنید که من چه می گویم. .16
آیا کسی که از عدالت نفرت دارد، حکمرانی کرده می تواند؟ آیا می خواهی خدای عادل را محکوم کنی؟ .17
خدا پادشاهان و حاکمان را که اگر بدکار و شریر باشند، محکوم می سازد. .18
او از فرمانروایان طرفداری نمی کند و ثروتمندان را بر فقرا ترجیح نمی دهد، زیرا همگی را دست قدرت او خلق کرده است. .19
انسان ناگهان نیمۀ شب می میرد و خدا در یک لحظه جان انسان را می گیرد و با یک اشاره قدرتمندترین انسانها را به دیار نیستی می فرستد. .20
چشمان تیزبین او همه کارهای بشر را می بیند و هر قدم او را زیر نظر دارد. .21
هیچ ظلمت و تاریکی نمی تواند اشخاص بدکار را از نظر خدا پنهان کند. .22
خدا لزومی ندارد که برای داوری انسان وقتی را تعیین کند. .23
او زورمندان را بدون تحقیق از بین می برد و دیگران را جانشین آن ها می سازد. .24
زیرا او از تمام اعمال شان آگاه است و شبانگاه آن ها را سرنگون می کند. .25
آن ها را در حضور همۀ مردم بخاطر کارهای بد شان مجازات می کند. .26
زیرا که آن ها از راه خدا منحرف شده اند و از احکام او پیروی نمی کنند. .27
آن ها چنان ظلمی در حق مردم مسکین و فقیر نمودند که خدا فریاد شان را شنید. .28
اگر خدا نخواهد به کمک آن ها برسد، چه کسی می تواند از او ایراد بگیرد؟ اما او این کار را نمی کند، زیرا در آن صورت انسانها همگی ـ خواه یک فرد باشد یا یک ملت ـ عاجز می مانند. .29
خدا اجازه نمی دهد که بدکاران بر مردم حکمرانی کنند و بر آن ها ظلم نمایند. .30
ایوب، تو باید به گناهان خود در حضور خدا اعتراف نمائی و وعده بدهی که دیگر گناه نکنی. .31
از خدا بخواه که گناهانت را به تو نشان بدهد و باید از کارهای بدی که کرده ای، دست بکشی. .32
تو با کارهای خدا مخالفت می کنی و بازهم انتظار داری که او آنچه را که می خواهی برایت انجام بدهد. حالا خودت تصمیم بگیر نه من، و بگو که چه فکر می کنی. .33
کسیکه عاقل است و شعور دارد و حرف مرا می شنود، تصدیق می کند .34
که سخنان تو همه احمقانه اند و معنی ندارند. .35
تو مثل اشخاص شریر حرف می زنی و باید جزا ببینی. .36
تو با نافرمانی خود بر گناهانت می افزائی و در حضور همگی به خدا اهانت می کنی.» .37

  Job 34/42