Job 28/42   

نقره از معدن استخراج می شود و طلا را در کوره تصفیه می کنند. .1
آهن را از زمین و مس را از سنگ به دست می آورند. .2
مردم در اعماق تاریکی تفحص می کنند و برای سنگهای معدنی به دورترین نقطۀ زمین به جستجو می پردازند. .3
در دره هائی که پای بشر نرسیده است نقب می زنند و از طنابها خود را آویزان کرده به درون آن ها می روند. .4
سطح زمین خوراک بار می آورد، در حالیکه در زیر هستۀ همین زمین آتش مذاب نهفته است. .5
سنگهای زمین دارای یاقوت و طلا هستند. .6
حتی پرندگان شکاری و عقابها آن معادن را نمی شناسند و ندیده اند. .7
شیر و حیوان درندۀ دیگر در آن جاها قدم نزده اند. .8
اما مردم سنگ خارا را می شکنند و کوهها را از بیخ می کنند، .9
صخره ها را می شگافند و سنگهای نفیس را به دست می آورند. .10
سرچشمۀ دریاها را می کاوند و اشیای نهفته را بیرون می آورند. .11
اما حکمت را در کجا می توان یافت و جای دانش کجا است؟ .12
انسان فانی راه آن را نمی داند و در دنیای زندگان پیدا نمی شود. .13
اعماق اوقیانوسها می گویند: «حکمت نزد ما نیست و در اینجا پیدا نمی شود.» .14
حکمت را نمی توان با طلا خرید و ارزش آن بیشتر از نقره است. .15
گرانبهاتر از طلا و جواهرات نفیس است. .16
طلا و الماس را نمی توان با حکمت برابر کرد و با جواهر و طلای نفیس تبادله نمی شود. .17
ارزش حکمت بمراتب بالا تر از مرجان و بلور و گرانتر از لعل است. .18
یاقوت کبود و طلای خالص را نمی توان با حکمت مقایسه کرد. .19
پس حکمت را از کجا می توان به دست آورد و منشأ دانش کجا است؟ .20
حکمت از نظر تمام زنده جانها پوشیده است و حتی پرندگان هوا آن را دیده نمی تواند. .21
مرگ و نیستی ادعا می کنند که فقط آوازۀ آن را شنیده اند. .22
تنها خدا راه حکمت را می شناسد و می داند که آن را در کجا می توان یافت. .23
زیرا هیچ گوشۀ زمین از او پوشیده نیست و هر چیزی که در زیر آسمان است می بیند. .24
خدا به باد قدرت وزیدن را می دهد و حدود و اندازۀ بحرها را تعیین می کند. .25
به باران فرمان می دهد که در کجا ببارد و برق و صاعقه در کدام مسیر تولید شود. .26
پس او می داند که حکمت در کجا است. او آنرا دید و آنرا بیان کرد؛ آنرا مهیا ساخت و تأیید فرمود. .27
خدا به انسان گفت: «به یقین بدانید که ترس از خداوند حکمت واقعی است و پرهیز کردن از شرارت دانش حقیقی است.» .28

  Job 28/42