Job 26/42   

ایوب جواب داد: .1
«چه مددگاران خوبی برای منِ مسکین و بیچاره هستید. .2
و با پندهای عالی و گفتار حکیمانه مرا متوجه حماقتم ساختید. .3
چه کسی به این سخنان شما گوش می دهد و چه کسی این حرفها را به شما الهام کرده است؟» .4
«ارواح مردگان، آبها و موجوداتی که در آن ها زندگی می کنند، در حضور خدا می لرزند. .5
در دنیای اموات همه چیز برای او آشکار است و هیچ چیزی از نظر او پوشیده نیست. .6
خدا آسمان را بر فضا پهن کرد و زمین را بی ستون معلق نگهداشته است. .7
او ابر ها را از آب پُر می سازد و ابر ها از سنگینی آن نمی ترکد. .8
روی تخت خود را با ابر می پوشاند و از نظرها پنهان می کند. .9
او افق را بر روی اقیانوسها کشید و ذریعۀ آن سرحد تاریکی و روشنی را تعیین کرد. .10
از نهیب او ستونهای آسمان به لرزه می آیند. .11
با قدرت خود بحر متلاطم را آرام می سازد و با حکمت خود هیولای بحری را رام می کند. .12
روح او آسمان ها را زینت داده است و دست او مار تیزرَو را هلاک کرده است. .13
اینها فقط ذره ای از قدرت او و شمه ای از کارروائی های او است که ما می شنویم، اما هیچ کسی حتی قیاس کرده نمی تواند که خدا چقدر توانا و با عظمت است.» .14

  Job 26/42