Job 20/42   

آنگاه صوفرِ نعماتی جواب داد: .1
«ایوب، سخنان تو مرا بی حوصله ساخته است و دیگر نمی توانم خاموش بمانم و مجبورم که جوابت را بدهم. .2
سخنان تو همه توهین آمیز بودند و من می دانم که چگونه به تو جواب بدهم. .3
می دانی که از زمان قدیم، وقتی انسان اولین بار بر زمین قرار داده شد، .4
سعادت و خوشی مردم بدکار همیشه ناپایدار بوده است. .5
آن ها هر قدر در زندگی پیشرفت کنند و جاه و جلال شان سر به فلک بکشد، .6
سرانجام مانند فضله دور افگنده شده برای همیشه نابود می گردد و آشنایان شان می گویند: «آن ها کجا هستند؟» .7
مثل خواب و خیال محو می شوند. .8
دیگر به نظر نمی خورند و از جائی که زندگی می کردند، برای همیشه ناپدید می گردند. .9
فرزندان شان از مردم فقیر گدائی می کنند و همۀ آنچه را که از مردم بزور گرفته بودند، پس می دهند. .10
بدنهای شان که زمانی جوان و نیرومند بودند، به گور می روند و خاک می شوند. .11
آن ها از شرارت لذت می برند. طعم آن دهان شان را شیرین نگه می دارد، .12
آن ها از شرارت لذت می برند. طعم آن دهان شان را شیرین نگه می دارد، .13
اما آنچه را که خورده اند در شکم شان ترش کرده به زهر مار تبدیل می شود .14
و ثروتی را که بلعیده اند، قی می کنند. خدا همه را از شکم شان بیرون می کشد. .15
آنچه را که خورده اند مانند زهر مار آن ها را مسموم کرده هلاک می سازد. .16
آنقدر زنده نمی مانند که از نعمت های روغن زیتون، شیر و عسل بهره ای بردارند .17
و از دارائی و مال خود استفاده کنند و لذت ببرند. .18
زیرا آن ها به مردم مسکین ظلم نموده مال شانرا غصب کردند و خانه ای را که خود شان نساخته بودند، بزور گرفتند. .19
در اندوختن ثروت حریص هستند و قناعت ندارند. .20
از مالی که دزدی کرده اند، چیزی برای شان باقی نمی ماند و خوشبختی آن ها زوال می شود. .21
در اوج سعادت، ناگهان مصیبت و بدبختی بر سر شان می آید و رنج و مصیبت دامنگیر شان می شود. .22
در وقتی که همه چیز دارند و شکم شان سیر است، به غضب خدا گرفتار می شوند. .23
از شمشیر آهنین فرار می کنند، اما هدف تیر برنجی قرار می گیرند. .24
وقتی تیر را از بدن شان بیرون می کشند، نوک براق آن جگر شان را پاره می کند و وحشتِ مرگ آن ها را فرا می گیرد. .25
همه مال و ثروتی را که اندوخته اند، نابود می شوند و آتش ناگهانی باقیماندۀ دارائی آن ها را از بین می برد. .26
آسمان ها گناهان شان را آشکار می سازند و زمین علیه آن ها گواهی می دهد. .27
در اثر خشم خدا مال خانۀ شان تاراج می شود. .28
اینست سرنوشت مردم بدکار که خدا برای شان تعیین فرموده است.» .29

  Job 20/42